Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја.

Нумерација сертификата националним бројем за теретна возила и издавање потврде о техничкој исправности возила


Назив услуге

Нумерација сертификата националним бројем за теретна возила и издавање потврде о техничкој исправности возила

Орган задужен за спровођење

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре- Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја у оквиру својих редовних активности и надлежности домаћим превозницима регистрованим за обављање међународног друмског превоза терета врши издавање Потврде ЦЕМТ о способности теретног или прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају. Поменута потврда се издаје на основу Потврде ЦЕМТ о испуњавању техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности за одређену категорију возила(сертификат) коју издаје произвођач или овлашћени представник произвођача у Републици Србији, односно овлашћена организација, односно ако произвођач не уграђује сву опрему потврду издаје овлашћена организација и произвођач или овлашћена организација и овлашћени представник произвођача у Републици Србији.


Где и како

Домаћи превозник покреће поступак за нумерацију сертификата подношењем следеће документације :

1.  Писмени захтев за нумерацију сертификата
2.  Доказ о плаћенoj административни такси ЗА ЗАХТЕВ, МОЛБУ, ПРЕДЛОГ И  ДРУГЕ ПОДНЕСКЕ
3.  Доказ о плаћенoj административни такси  за НУМЕРАЦИЈУ СЕРТИФИКАТА НАЦИОНАЛНИМ БРОЈЕМ
4.  Бела потврда ( фотокопија беле поврде ако не важи или оргинал беле потвде ако је истекла важност)
5.  Слика регистрационе налепнице као доказ о регистрованом возилу (регистрациона налепница која се лепи на возило, а садржи регистрацију возила и датум важности регистрације возила)
6.  Важећа саобраћајна дозвола ( не треба бити оверена)
7.  ОРИГИНАЛИ СЕРТИФИКАТА ПРОИЗВОЂАЧА ЗЕЛЕНИ ИЛИ ЖУТИ И ЊИХОВЕ ФОТОКОПИЈЕ (ако се сертификат нумерише први пут)

Документацију предати на писарницу Управе за заједничке послове републичких органа (у згради СИВ III, Ул. Омладинских бригада бр.1, приземље, канцеларија бр. 19а).

Правни основ

Члан 13. Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр.68/15 и 41/18);

 Правилник о техничким и техничко-експлоатационим условима које мора испуњавати теретно возило или скуп возила којим се обавља превоз терета у друмском саобрацају („Службени гласник РС“ , бр. 14/17)
Коментари

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

Немањина 22-26

011 3619833

-

еАнкете