Дирекција за железнице

Дирекција за железнице, као посебна организација, обавља послове државне управе у области железнице утврђене овим законом, као и законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају. Дирекција обавља послове у области регулисања тржишта железничких услуга, послове у области регулисања безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја. Дирекција је надлежна да изда, суспендује и одузме лиценцу за управљање железничком инфраструктуром и лиценцу за превоз. доноси подзаконске акте на основу овлашћења из овог закона и закона којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује Министарство, са: међународним организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају и регулисање тржишта железничких услуга;


Назив услуге

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Дирекција за железнице

Надзорни орган

Министарство саобраћаја

Опис

Директор Дирекције за железнице овластио је Гордану Коцић, за поступање по захтевима за за приступ информацијама од јавног значаја у складу са одредбама члана 38.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  („Службени гласник РС “, бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10).

Где и како

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Дирекције за железнице, може се поднети: у писменој форми на адресу Дирекција за железнице, Немањина 6, 11000 Београд или у електронској форми на е-пошта: gordana.kocic@raildir.gov.rs или се могу добити на тел: (011) 361 68 66.

Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев) Дирекцији. Институција je дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и као такав се посебно евидентира. На овакав захтев примењују се исти рокови, као када је захтев поднет писмено.
Захтев мора садржати назив органа коме се упућује захтев, име, презиме и адресу тражиоца. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице институције дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Управни округ ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Институција је дужна да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико Дирекција за железнице није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.
Дирекција, заједно са обавештењем да ће тражиоцу ставити на увид документ, односно издати копију тог документа, обавештава тражиоца о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а уколико не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да својом опремом изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Дирекције. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Дирекција за железнице изради копију документа, тражилац има обавезу да, према трошковнику који је објављен у Уредби о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 8/2006), плати накнаду нужних трошкова израде копије, и то: страна формата А4 наплаћује се 3,00 динара; страна формата А3 наплаћује се 6,00 динара; документ у електронском запису: дискета-20,00 динара, CD-35,00 динара, DVD-40,00 динара; документ на аудио касети-150,00 динара; документ на аудио-видео касети-300,00 динара и претварање једне стране документа из физичког у електронски облик-30,00 динара. За експедицију копије документа, трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.
Уколико Дирекција не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Управе, документ налази.
Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Управом, може поднети жалбу Поверенику.

Корисни линкови

Дирекција за железнице

Оригинални обрасциДирекција за железнице

-

Немањина 6

011/ 2656 518

-

еАнкете