Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја.

Издавање решења о одређивању имена и позивног знака брода


Назив услуге

Издавање решења о одређивању имена и позивног знака брода

Орган задужен за спровођење

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

Брод унутрашње пловидбе са сопственим погоном који је уписан у домаћи уписник бродова унутрашње пловидбе мора да има име.
Пловила унутрашње пловидбе која имају радио уређај морају да имају позивни знак.
Решење о одређивању имена и одређивању позивног знака доноси министарство надлежно за послове саобраћаја.

Где и како

Лице покреће поступак за издавање решења о одређивању имена и позивног знака брода подношењем писаног захтева са прилозима Сектору за водни саобраћај и безбедност пловидбе.
Подносилац захтева за издавање одобрења уз захтев прилаже доказ о праву својине на броду, уверење о способности брода за пловидбу, царинску исправу, уплаћеној административној такси.Коментари

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

Немањина 22-26

011 3619833

-

еАнкете