Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја.

Издавање бродарске књижице


Назив услуге

Издавање бродарске књижице

Орган задужен за спровођење

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

Бродарска књижица је исправа коју мора имати држављанин Републике Србије укрцан као члан посаде на домаћем броду.
Бродарска књижица је исправа којом се доказује оспособљеност за вршење послова на броду члана посаде, здравствено стање, својство у коме је члан посаде укрцан на брод, као и трајање запослења на броду.

Где и како

Лице покреће поступак за издавање бродарске књижице подношењем писаног захтева надлежној лучкој капетанији. 
Уз захтев за издавање бродарске књижице подносилац захтева прилаже:

1) фотокопију уверења о држављанству;

2) фотокопију личне карте или пасоша;

3) за малолетна лица, фотокопију личне карте или пасоша родитеља подносиоца захтева;

4) извештај о здравственој способности да је телесно и душевно способан за вршење одређеног посла на броду, издат према
прописима којим је уређена здравствена способност члана посаде;

5) фотокопију овлашћења о оспособљености у трговачкој морнарици;

6) две фотографије величине 3 х 3,5 cm;

7) Доказ о плаћеној административној такси.

Фотокопије исправа из тач. 1), 2), 3), 5) и 6) прилажу се уз оригиналне исправе које се подносе на увид кад се захтев предаје лично, односно оверене од надлежног органа за оверу преписа када се захтев подноси поштом. Приправници и лица опште службе уз захтев за издавање бродарске књижице не подносе исправу из тачке 5).
Бродарска књижица се у просеку издаје за два данаКоментари

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

Немањина 22-26

011 3619833

-

еАнкете