Мачвански управни округ

Мачвански управни округ је од 01.12.2005.године правно лице.Начин организовања и вршења послова, као и руковођења законом утврђеним пословима одређени су Уредбом о управним окрузима, чл.38-42 Закона о државној управи, и чланом 1. Уредбе о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта, којим су регулисани послови државне управе које Управни округ, министарства и посебне организације обављају ван њиховог седишта. У управном округу органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да врше један или више следећих послова државне управе: - да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, - да врше надзор над радом имаоца јавних овлашћења и - да врше инспекцијски надзор. Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више послова државне управе образује актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места своју окружну подручну јединицу.


Назив услуге

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Мачвански управни округ

Надзорни орган

Повереник за информације од јавног значаја

Опис

Начелник Мачванског управног округа овластио је Јелену Јекић, за поступање по захтевима за за приступ информацијама од јавног значаја у складу са одредбама члана 38.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  („Службени гласник РС “, бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10).

Где и како

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Мачванског управног округа, може се поднети: у писменој форми на адресу Мачвански управни округ, Господар Јевремова 6/3, 15 000 Шабац или у електронској форми на е-пошта: macvaokrug@open.telekom.rs или се могу добити на тел: 015/341-197.

Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев) Мачванском управном округу Институција je дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и као такав се посебно евидентира. На овакав захтев примењују се исти рокови, као када је захтев поднет писмено.
Захтев мора садржати назив органа коме се упућује захтев, име, презиме и адресу тражиоца. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице институције дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Управни округ ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Институција је дужна да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико Управа није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.
Управни округ, заједно са обавештењем да ће тражиоцу ставити на увид документ, односно издати копију тог документа, обавештава тражиоца о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а уколико не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да својом опремом изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Управе. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Управни округ изради копију документа, тражилац има обавезу да, према трошковнику који је објављен у Уредби о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 8/2006), плати накнаду нужних трошкова израде копије, и то: страна формата А4 наплаћује се 3,00 динара; страна формата А3 наплаћује се 6,00 динара; документ у електронском запису: дискета-20,00 динара, CD-35,00 динара, DVD-40,00 динара; документ на аудио касети-150,00 динара; документ на аудио-видео касети-300,00 динара и претварање једне стране документа из физичког у електронски облик-30,00 динара. За експедицију копије документа, трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.
Уколико Управни округ не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Управе, документ налази.
Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Управом, може поднети жалбу Поверенику.

Корисни линкови

Мачвански управни округ

Оригинални обрасциМачвански управни округ

-

Господар Јевремова 6/3

015/341-196

-

еАнкете