Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања је прва специјализована институција која се искључиво бави субвенцијама у пољопривреди. Њен задатак је да омогући пољопривредним произвођачима да се јасно и на поуздан начин обавесте о свим актуелним подстицајима у пољопривреди, да им помогне да остваре субвенције на које имају право и да обезбеди ефикасну и брзу исплату средстава газдинствима. Управа за аграрна плаћања води евиденцију о свим обавезама према пољопривредницима и исплатама газдинствима по основу субвенција, брине се о регистру пољопривредних газдинстава, управља подстицајним средствима за пољопривреду из међународних извора и брине се о томе да она стигну до крајњих корисника. Управа за аграрна плаћања је један од основних инструмената кроз који се исплаћују субвенције произвођачима у целој Европској унији, а њено оснивање је било и услов да Србија користи претприступне фондове ЕУ намењене аграру. Када Србија стекне статус кандидата за чланство у ЕУ, српској пољопривреди ће постати доступна средства из пете компоненте Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) намењеног руралном развоју. Формирањем Управе испуњен је основни институционални услов да српска пољопривредна газдинства користе средства из претприступних фондова ЕУ, а потом, кад Србија постане чланица ЕУ, да кроз коришћење средстава из Европског гарантног фонда и Европског фонда за рурални развој, прилагоде свој начин рада у складу са Заједничком пољопривредном политиком ЕУ. Управа за аграрна плаћања ради у саставу Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, а основана је Законом о пољопривреди и руралном развоју 2009. године (Службени гласник Републике Србије 41/09). У Србији има 277.475 регистрованих пољопривредних домаћинстава која имају право на субвенције из буџета Републике Србије, и користе услуге Управе за аграрна плаћања.

Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Управа за аграрна плаћања

Надзорни орган

Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде

Опис

Решењем Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.119-01-32/7/2012-03 од 14.08.2012.године именована је Мирјана Тадић, дипломирани правник, за овлашћено лице за поступање по  захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја из делокруга Управе за аграрна плаћања.

Где и како

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) може поднети свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Захтев се подноси писмено слањем захтева:

1. поштом на адресу: Управа за аграрна плаћања, Ул. Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац
2. факсом на број 015/ 367-596,
3. електронском поштом на e-mail mirjana.tadic@minpolj.gov.rs

Управа за аграрна плаћања( у даљем тексту:Управа)  дужнa је да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено. Препоручује се писмено подношење захтева како не би долазило до погрешног тумачења које су информације заправо захтеване.
Захтев мора да садржи: назив и адресу Управе, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи), начин достављања информације, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, Управа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Управа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако Управа није у могућности, из оправданих разлога, да поступи у наведеном року, обавестиће о томе тражиоца и одредити накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.
Са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, Управа ће саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију, који је бесплатан, врши се у службеним просторијама Управе. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредила Управа.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.
Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на основу Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 8/06). Наведеном уредбом је, између осталог, прописано да је копија документа по страни на формату А3 6 динара, а на формату А4 3 динара, као и да је копија документа на електронском запису на ЦД-у 35 динара, а на ДВД-у 40 динара. За упућивање копије документа, трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.
Уколико висина нужних трошкова за издавање копије докумената прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања копије докумената положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова. Такође, Управа може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара.
Средства остварена на овај начин су приход буџета Републике Србије,  а уплате се врше на основу обавештења Управе  о износу који треба да се уплати. По достављању потврде о уплати, подносиоцу захтева биће упућене захтеване копије докумената.
Ако Управа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Када Управа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Корисни линкови

Управа за аграрна плаћања


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Управа за аграрна плаћања

http://uap.gov.rs

Хајдук Вељкова 4-6

+381 15 367 500

+381 15 367 591