Управа за дуван

Управа обавља следеће послове: 1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, увоз и извоз дувана, односно обрађеног дувана; 2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа; 3) утврђује испуњеност услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи у складу са прописима којима се уређује област акциза; 4) води регистре и евиденционе листе; 5) води евиденције у вези са производњом, обрадом и прометом дувана, односно обрађеног дувана као и производњом и прометом дуванским производима; 6) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа; 7) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана и дуванских производа; 8) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима; 9) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа; 10) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона; 10а) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија; 11) обавља и друге послове у складу са законом.

Упис у Регистар произвођача дуванских производа


Назив услуге

Упис у Регистар произвођача дуванских производа

Орган задужен за спровођење

 Управа за дуван

Надзорни орган

 Министарство финансија

Опис

Дозвола за обављање производње дуванских произвдоа се издаје по спроведеном јавном тендеру.

Поступак јавног тендера покреће се одлуком о расписивању јавног тендера коју доноси Управа за дуван уз сагласност Владе Републике Србије. 

Одлука о расписивању јавног тендера, доноси се у складу са пројектованом макроекономском политиком, фискалним интересом и тржишним приликама.

Уредбом о поступку јавног тендера за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа ("Сл. гласник РС", бр. 137/04), Влада ближе уређује поступак јавног тендера, критеријуме за образовање тендерске комисије, садржину тендерске документације и елементе за вредновање понуда.  

Право учешћа на јавном тендеру има привредни субјект који испуњава услове прописане чл. 29. и 30. Закона.  

Упис у Регистар произвођача дуванских производа врши се у складу са чланом 32. Закона, а по захтеву лица које је добило дозволу за производњу дуванских производа у складу са прописаним условима. 

Захтев за упис у Регистар произвођача дуванских производа мора да садржи податке који су прописани чланом 8. Правилника о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради и промету дувана и дуванских производа ("Сл. гласник РС", бр. 114/05).

Где и како

Услови за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа и упис у Регистар произвођача дуванских производа прописани су чл. 26-32. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13 - у даљем тексту: Закон). 
 
Привредни субјект може отпочети са обављањем делатности производње дуванских производа, након уписа у Регистар произвођача дуванских производа. 

Захтев за пружање наведених услуга, привредни субјекти могу поднети лично, у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, Београд, сваког радног дана од 9,00 до 12, 00 часова, односно путем поште, на исту адресу.

Информације на тел: 011/3021-804, 3021-806;

 


 

Правни основ

 Закон о дувану

Оригинални обрасциКоментари

Управа за дуван

www.duvan.gov.rs

Београдска 70

011/3021-801

-