Министарство културе и информисања

Министарство културе и информисања обавља послове државне управе коjи се односе на: развоj и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање материjалне основе за делатности културе; развоj и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизаjна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медиjа; заштиту непокретног, покретног и нематериjалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине и фондациjе; систем jавног информисања; праћење спровођења закона у области jавног информисања; праћење рада jавних предузећа и установа у области jавног информисања; праћење делатности страних информативних установа, страних средстава jавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србиjи; информисање националних мањина; регистрациjу страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на jезику и писму припадника српског народа у региону; оснивање и развоj културно-информативних центара у иностранству; стварање услова за приступ и реализациjу проjеката коjи се финансираjу из средстава претприступних фондова ЕУ, донациjа и других облика развоjне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Издавање дозвола за вршење археолошких ископавања и истраживања

Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања

Опис

На основу члана 112. Закона о културним добрима, Министарство издаје дозволе за вршење археолошких ископавања и истраживања. 

Ископавање и истраживање археолошког налазишта могу обављати искључиво научне установе или установе заштите, у складу с овим законом. Одобрење се може издати установи уколико има сачињен пројекат о истраживањима археолошког налазишта, одговарајуће стручне кадрове, опрему и обезбеђена средства за истраживање и спровођење мера заштите налазишта и налаза.

Извештај и документација о извршеним археолошким ископавањима

Установа која врши археолошка ископавања и истраживања дужна је да води документацију о тим радовима која је прописана Правилником о обрасцима за документацију која се води о археолошком ископавању и истраживању (“Службени гласник РС”, број 19/95) и Правилником о допуни Правилника о обрасцима за документацију која се води о археолошком ископавању и истраживању (“Службени гласник РС”, број 102/06), које је прописао министар надлежан за послове културе.

Прелиминарни извештај

Установа која је вршила археолошка ископавања и истраживања, дужна је да у року од три месеца по завршеним радовима достави Министарству извештај о извршеном ископавању, односно истраживању. Извештај треба да садржи основне податке о радовима, а нарочито план налазишта с потребним бројем техничких и фотографских снимака, инвентар ископаних и нађених предмета, време у коме су радови извршени, списак стручних лица која су обавила радове, утрошена средства и предузете мере техничке заштите налазишта и налаза.

Финална документација

По завршетку археолошког ископавања или истраживања, установа која је обавила ове радове, дужна је да у року од једне године преда Министарству документацију коју је водила на прописаним обрасцима. Министарство  примљену документацију доставља надлежном заводу за заштиту споменика културе на трајно чување.

Предаја покретних налаза 

Установа која је обавила археолошка истраживања може ради научне обраде да задржи покретне археолошке налазе најдуже годину дана, ако с установом заштите којој су ти налази поверени на чување није друкчије договорено.

Процедура за издавање дозволе

Захтев за издавање дозволе за вршење археолошких ископавања и истраживања мора бити зведен, потписан и оверен од стране подносиоца захтева. Установа - подносилац захтева доставља Министарству културе и информисања Захтев на прописаном формулару са Пројектом/Елаборатом истраживања и доказом о обезбеђеним финансијским средствима, у прилогу. 

Приликом подношења захтева за добијање одобрења за археолошко ископавање и истраживање археолошког налазишта, уколико се ради о наставку ископавања и истраживања археолошког локалитета, подносилац је дужан да, уз осталу потребну документацију, достави и доказ о извршеној предаји покретних налаза, откривених приликом претходних ископавања и истраживања, надлежном музеју.

Када се ради о пројектима међународне сарадње у области археолошких ископавања и истраживања, потребно је доставити и копију оригиналног уговора о међународној сарадњи између установе која је подносилац захтева за вршење археолошких ископавања и истраживања и установе са којом се остварује међународна сарадња, који је усклађен са позитивним прописима Републике Србије који регулишу област археолошких ископавања и истраживања, заведен, потписан и оверен од стране овлашћених лица обе стране.

 

Формулар за подношење захтева, као и Правилници о обрасцима за документацију која се води о археолошком ископавању и истраживању могу се преузети са сајта Министарства или у одељку оригинални обрасци.

Где и како

Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, Београд
Група за музејску и археолошку делатност

Контакт особа: Оливера Игњатовић
Телефон: 3398 027
Електронска адреса: Контакт

Правни основ

Правилник о допуни Правилника о обрасцима за документацију која се води о археолошком ископавању и истраживању (“Службени гласник РС”, број 102/06)

Оригинални обрасциМинистарство културе и информисања

http://www.kultura.gov.rs

Влаjковићева 3

011 3398 172

-