Министарство културе и информисања

Министарство културе и информисања обавља послове државне управе коjи се односе на: развоj и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање материjалне основе за делатности културе; развоj и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизаjна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медиjа; заштиту непокретног, покретног и нематериjалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине и фондациjе; систем jавног информисања; праћење спровођења закона у области jавног информисања; праћење рада jавних предузећа и установа у области jавног информисања; праћење делатности страних информативних установа, страних средстава jавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србиjи; информисање националних мањина; регистрациjу страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на jезику и писму припадника српског народа у региону; оснивање и развоj културно-информативних центара у иностранству; стварање услова за приступ и реализациjу проjеката коjи се финансираjу из средстава претприступних фондова ЕУ, донациjа и других облика развоjне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.

Дозволе Министарства културе за коришћење назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе


Назив услуге

Дозволе Министарства културе за коришћење назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе

Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања 

Опис

Процедура за добиjање решења за коришћење назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе

Подносилац захтева дужан jе да Министарству достави следећу документациjу:

1. Захтев за издавање дозволе за коришћење назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе. Захтев треба да садржи назив и адресу подносиоца,  за коју сврху се користи културно добро наведено у захтеву,  термин или период у којем би се користило културно добро. Захтев мора бити зведен, потписан и оверен од стране подносиоца захтева.

2. Ако је у питању коришћење лика културног добра, визуелни/графички приказ изгледа предмета, као и саме апликације са ликом културног добра, име и презиме уметника/дизајнера који су ангажовани на пројекту. 

3. Прецизне податке о предметима на којима бисте користили лик културног добра. Из података се мора јасно видети који су предмети у питању и која је њихова функција/намена.

Где и како

Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, Београд
Група за музејску и археолошку делатност

Контакт особа:мр Сања Груjичић-Цупаћ
Телефон: 3398-936
Електронска адреса: КонтактКоментари

Министарство културе и информисања

http://www.kultura.gov.rs

Влаjковићева 3

011 3398 172

-