Министарство културе и информисања

Министарство културе и информисања обавља послове државне управе коjи се односе на: развоj и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање материjалне основе за делатности културе; развоj и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизаjна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медиjа; заштиту непокретног, покретног и нематериjалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине и фондациjе; систем jавног информисања; праћење спровођења закона у области jавног информисања; праћење рада jавних предузећа и установа у области jавног информисања; праћење делатности страних информативних установа, страних средстава jавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србиjи; информисање националних мањина; регистрациjу страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на jезику и писму припадника српског народа у региону; оснивање и развоj културно-информативних центара у иностранству; стварање услова за приступ и реализациjу проjеката коjи се финансираjу из средстава претприступних фондова ЕУ, донациjа и других облика развоjне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.

Оснивање и рад установа заштите уметничко-историјских дела (музеја)


Назив услуге

Оснивање и рад установа заштите уметничко-историјских дела (музеја)

Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања

Опис

На основу  члана 71. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94) и Правилника о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара („Службени гласник РС”, број 21/95), Министарство културе Републике Србије доноси решење о испуњености услова за почетак рада и обављање далатности заштите уметничко-историјских дела.

Овим  Правилником прописују се ближи услови  у погледу  просторија, техничке опреме и стручног кадра за почетак рада и обављање делатности, музеја. 

Музеј може почети с радом и обављати делатност ако има: 

просторије за

Чување и излагање уметничко-историјских дела, обезбеђене од крађе, пожара и влаге и које испуњавају услове везане за микроклиматски режим чувања и излагања уметничко-историјских дела, зависно од врсте тих дела; 
Смештај документације и библиотеке
Обављање конзерваторско-рестаураторских радова, односно за превентивну заштиту, у којима је обезбеђена заштита радника од штетних испарења и загађења (систем за вентилацију и проветравање); 

техничку опрему, и то: 

Опрему за чување и излагање уметничко-историјских дела (регале, полице, ормане, витрине и сл.) у зависности од врсте тих дела; 
Опрему за смештај и чување документације и библиотечког материјала (металне ормане, полице и сл.) и фотолабораторијску опрему (фотоапарате, стативе, рефлекторе и опрему за израду црно-белих негатива и позитива); 
Апарате и опрему за заштиту од крађе, пожара и влаге
Конзерваторски прибор, лабораторијску опрему и одговарајући потрошни материјал према врсти уметничко-историјских дела; 
Телефон и телефакс
Рачунарску опрему (компјутер са штампачем и модемом) компатибилну с опремом централне установе; 
Апарат за фотокопирање.

Четири запослена радника с високом школском спремом за музеје с разнородним уметничко-историјским делима (два кустоса, једног кустоса документалисту и кустоса педагога), односно три запослена радника с вишом школском спремом за музеје с истородним уметничко-историјским делима (два кустоса и једног кустоса документалисту), а изузетно једног запосленог радника с високом школском спремом за музеје с мањим фондом уметничко-историјских дела. 


Процедура за оснивање музеја

Сопственик уметничко-историјских дела дужан jе да Министарству културе и информисања РС достави следећу документациjу за почетак рада и обављање далатности заштите уметничко-историјских  дела:

Захтев за издавање решења о испуњености услова за почетак рада и обављање далатности заштите уметничко-историјских  дела. Сопственик уметничко-историјских дела у  захтеву дужан је да наведе концепцију будућег музеја, називе и број збирки, да ли су истородна или разнородна уметничко-историјска дела, правни основ по коме је власник предметних дела, испуњеност услова у погледу просторија, техничке опреме и стручног кадра, односно адресу и површину простора намењеног за обављање музејске делатности изражену у m², број просторија и чему су намењене, шта поседује од прописане техничке опреме, као и број планираних стручњака одговарајућег профила у радном односу. Захтев мора бити зведен, потписан и оверен од стране подносиоца захтева.

Списак уметничко-историјских  дела која сачињавају збирку поређаних нумерички, са називом и осталим подацима ( датовање, техника, димензиjе и аутор). 

За правна лица извод о регистрацији привредног субјекта који хоће да оснује музеј, као и доказ о праву власништва коришћења простора или уговор о закупу пословног простора у сврху обављања делатности музеја, оснивачки акт (одлуку о оснивању музеја), пројектна документација (тлоцрт објекта).

Министарство надлежно за послове културе формира Комисију за утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање делатности. 

Задатак Комисије да увидом у оснивачка акта и друга акта, као и  непосредним увидом у просторије и у техничку опремљеност поменутог музеја, утврди да ли музеј у погледу просторија, техничке опреме и стручног кадра испуњава све услове прописне у члану 3. Правилника о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара.

Министарство надлежно за послове културе на основу извештаја Комисије доноси Решење о испуњености услова за почетак рада и обављање далатности заштите уметничко-историјских  дела.

Где и како

Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, Београд
Група за музејску и археолошку делатност

Контакт особа:мр Сања Груjичић-Цупаћ
Телефон: 3398-936
Електронска адреса: Контакт

Правни основ

Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94 ) члан 71. и 96. ;
Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, број 33/97, 31/01 и “Сл. гласник РС”30/10) члан  192. ; 
Закон о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05 и 101/07) члан 23. ; 
Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара („Службени гласник РС”, број 21/95).Коментари

Министарство културе и информисања

http://www.kultura.gov.rs

Влаjковићева 3

011 3398 172

-