Министарство културе и информисања

Министарство културе и информисања обавља послове државне управе коjи се односе на: развоj и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање материjалне основе за делатности културе; развоj и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизаjна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медиjа; заштиту непокретног, покретног и нематериjалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине и фондациjе; систем jавног информисања; праћење спровођења закона у области jавног информисања; праћење рада jавних предузећа и установа у области jавног информисања; праћење делатности страних информативних установа, страних средстава jавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србиjи; информисање националних мањина; регистрациjу страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на jезику и писму припадника српског народа у региону; оснивање и развоj културно-информативних центара у иностранству; стварање услова за приступ и реализациjу проjеката коjи се финансираjу из средстава претприступних фондова ЕУ, донациjа и других облика развоjне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.

Издавање дозвола за коришћење архивске грађе страним држављањима


Назив услуге

Издавање дозвола за коришћење архивске грађе страним држављањима

Орган задужен за спровођење

Министарство култура и информисања

Опис

Страни држављани који желе да истражују архивску грађу, дужни су да се у писаној форми прво обрате архивској установи чију грађу желе да истражују, са захтевом који треба да садржи следеће податке: сврху истраживања, тему, граничне године, назив институције (уколико је носилац пројекта), период када се жели истраживати у Архиву, име и презиме, адресу, број пасоша, препоруке ментора који их води на магистарским или докторским студијама (уколико су студенти). Молба се може доставити поштом или путем  e-maila.

На основу члана 95. став 2. Закона о културним добрима, Министарство културе и информисања издаје дозволе за коришћење архивске грађе страним држављанима, по претходно прибављеном мишљењу установе заштите чија се грађа користи, a у складу са међународним уговорима.

Након добијања решења за коришћење архивске грађе од Министарства културе и информисања Републике Србије, страни држављани могу користити архивску грађу.

Рок за добијање решења за коришћење архивске грађе од Министарства културе и информисања је месец дана.

Где и како

Установа заштите, којој се обратио страни држављанин, прослеђује захтев са припадајућом документацијом (сврха истраживања, тема, врста фонда, назив институције (уколико је носилац пројекта), период када се жели истраживати у Архиву, име и презиме, адреса, број пасоша, препоруке ментора који их води на магистарским или докторским студијама уколико су студенти), Министарству културе и информисања на обраду и издавање решења.

Министарстви културе и информисања, Влајковићева 3 
Групa за архивску и библиотечку делатност и задужбине и фондације 
 
Контакт особа: Невенка Михајловић
Телефон: 3398-936
Електронска пошта: Контакт Коментари

Министарство културе и информисања

http://www.kultura.gov.rs

Влаjковићева 3

011 3398 172

-

еАнкете