Министарство здравља

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства као и друге послове одређене законом.

Добијање назива примаријус


Назив услуге

Добијање назива примаријус

Датум објављивања/ажурирања

15.01.2019. године 

Орган задужен за спровођење

Министарствo здравља

Опис

Назив примаријус може се доделити доктору медицине, доктору стоматологије и дипломираном фармацеуту, који има најмање:

1) 12 година рада у здравственој делатности, од чега шест година после положеног специјалистичког испита

2) публиковане стручне и научне радове чији је једини аутор, првоименовани аутор или коаутор, бодованих са најмање 100 бодова, под условом да је 60 бодова остварио у радовима у којима је једини или првоименовани аутор.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ БОДУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

1. рад објављен у изводу (резиме, постер) у домаћем зборнику или суплементу
- првоименовани аутор 4 х
- коаутор 2 х

2. рад објављен у изводу (резиме, постер) у међународном зборнику или суплементу
- првоименовани аутор 8 х
- коаутор 6 х

3. рад објављен у целини у домаћем зборнику или суплементу
- првоименовани аутор 6 х
- коаутор 3 х

4. рад објављен у целини у међународном зборнику или суплементу
- првоименовани аутор 10 х
- коаутор 6 х

5. стручни часописи – национални
Оригинални рад
- првоименовани аутор 15
- коаутор 10

6. стручни часописи - међународни
Оригинални рад
- првоименовани аутор 30
- коаутор 20

7. монографије
- једини или првоименовани 20
- један од осталих аутора 10

8. поглавља у стручним књигама
- једини или првоименовани 15
- један од осталих аутора 10

9. ужа специјализација – 20

10. студије другог степена, тј. магистеријум – 20

11. студије трећег степена - докторске академске студије - 40
(Уколико кандидат има завршене студије другог, односно трећег степена, вредноваће се само студије трећег степена)

УКУПНО БОДОВА:

БРОЈ БОДОВА ЗА РАДОВЕ У КОЈИМА ЈЕ ЈЕДИНИ ИЛИ ПРВОИМЕНОВАНИ АУТОР

ПРИХВАТАЈУ СЕ САМО РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА КОЈИ ИМАЈУ ОЗНАКУ: CIP – КАТАЛОГИЗАЦИЈУ У ПУБЛИКАЦИЈИ (ISSN, ISBN, UDK, UDC). Зборник у коме су објављени радови мора имати или CIP каталогизацију или научни односно редакцијски одбор.

ПЕРИОД У КОМЕ ЈЕ АУТОР ОБЈАВЉИВАО РАДОВЕ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД ШЕСТ ГОДИНА НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, ОДНОСНО ПРЕДЛОГА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЗИВА ПРИМАРИЈУС, ТЈ. РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ У НАЈМАЊЕ ШЕСТ РАЗЛИЧИТИХ КАЛЕНДАРСКИХ ГОДИНА.

Захтев (подноси кандидат лично), односно предлог (може поднети одговарајућа секција или подружница Српског лекарског друштва, односно Фармацеутског друштва Србије, као и надлежна комора) за добијање назива примаријус подноси се Министарству здравља Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, путем писарнице или лично у СИВ III, Омладинских бригада број 1, Београд, уз предходни контакт одговорног службеника.

УЗ ЗАХТЕВ, ОДНОСНО ПРЕДЛОГ, ДОСТАВЉАЈУ СЕ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, И ТО:

    1. оверене фотокопије свих диплома
    2. кратка радна биографија
    3. потврда одговарајуће здравствене, односно друге установе, као и приватне праксе о укупној дужини рада у здравственој делатности, односно специјалистичког стажа
    4. списак објављених стручних и научних радова, који треба да садржи: назив рада, све ауторе, назив часописа, зборника, односно друге публикације, годину објављивања и страну, односно стране на којима је рад одштампан
    5. фотокопија сваког рада са списка: насловна страна часописа, зборника, односно друге публикације, страна на којој се налазе имена чланова редакционог одбора (рецензија), страна, односно стране на којима је рад одштампан, страна на којој се види CIP - каталогизација у публикацији
    6. уз радове одштампане у изводу (резиме, постер) - оригинал рада у целини;
    7. мишљење основне Подружнице Српског лекарског друштва
    8. мишљење одговарајуће секције Српског лекарског друштва, односно Фармацеутског друштва Србије
    9. потврда о чланству у Српском лекарском друштву, односно Фармацеутском друштву Србије
    10. кандидати из аутономне покрајине, у складу са законом, прибављају и мишљење надлежног органа аутономне покрајине.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ЗАХТЕВ, У ИЗНОСУ ОД 300,00 ДИНАРА ПЛАЋА СЕ НА РАЧУН БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР: 840-742-221-843-57, ПОЗИВ НА БР. 97  50-016

НАПОМЕНА:

Кандидати из Војводине комплетну документацију, прво достављају Друштву лекара Војводине Српског лекарског друштва у Новом Саду, ул. Васе Стајића бр. 9, тел 021/528-767. Одговорно лице дипл.правник Бранка Врапчењак.

Правилник о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус - преузмите документ 95 kB - Важи од 01.07.2006.

 

Одговорни службеник - Јелена Сарић  064/8811-362 Коментари

Министарство здравља

http://www.zdravlje.gov.rs

Немањина 22-26

+3813616256

+3812656548

еАнкете