Министарство здравља

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства као и друге послове одређене законом.

Полагање стручног испита


Назив услуге

Полагање стручног испита

Датум објављивања/ажурирања

15.01.2019. године 

Орган задужен за спровођење

Министарствo здравља

Поступак за пријаву полагања стручног испита

Докторе медицине
Докторе стоматологије
Струковне медицинске сестре
Здравствене сараднике
Дипломиране фармацеуте
Дипломиране фармацеуте медицинске биохемичаре

Референт за стручне испите – Ивана Попов Влаховић Тел: 011/2132-470,
Радно време са странкама од 12 до 14 часова.

Наведени референт ради све набројане профиле, затим издаје План и програм приправничког стажа за исте, преписе уверења и дистрибуира сва Уверења за средњу и вишу спрему.

За неуручену и враћену пошту, обратити се на тел. 011/363-1088.

Пријаве за полагање стручног испита врше се до краја месеца, за полагање у следећем месецу. Документација се доставља или поштом (препоручено) на Писарницу Министарства здравља ако је странка из унутрашњости или се доноси лично на шалтер бр. 1 у приземљу, улица Немањина бр. 22-26 (главни улаз), Београд.

Испити се организују целе године. Испит се полаже у Немањиној 22-26, Београд.

Oд јунског рока 2015. кандидати се информишу о датуму и времену полагања стручног  испита на сајту Министарства здравља око 15. у месецу, када се постављају спискови кандидата.

Потребна документација:

1. Молба писана руком - читко или куцана. На молби је довољно да у једној реченици напишете месец када желите да полажете стручни испит, вашу адресу и број мобилног/кућног телефона.
2. Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету, са датумом дипломирања. Ако је кандидат завршио факултет у некој страној земљи, потребна је нострификација од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
3. Оригинал попуњена стажерска  књижица  са  датумима,  печатом  и  потписом одговорног лица тј. директора и ментора.Књижица се попуњава са правном службом тамо где се стажира.
4. Уплата на ж.р. Министарства   здравља  8.990.00 дин  за трошкове полагања стручног испита ж.р. 840-742325843-09 позив на број 97 (прва кућица) па 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља.
5. Уплата за административну таксу 200,00 дин, прималац: буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016
6. За даме, фотокопија извода из матичне књиге венчаних уколико су са другим презименом од оногa у дипломи.
7. За приватну праксу доставити уз наведену документацију и решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности.

Кандидати се пријављују тек после обављеног приправничког стажа.

Потребна литература: За све профиле литература се набавља у Српском лекарском друштву улица Џорџа Вашингтона  број 19. Број телефона 011 3246 829.

Лекари купују стручну литературу и приручник за правни део у наведеној установи. Стоматолози, фармацеути, фарм.биохемичари и здравствени сарадници купују само правни део а за стручни део не постоји литература већ програм по коме су стажирали.

Стажерске књижице се купују на  Институту за издавачку делатност у Улици Хајдук Вељков венац бр. 4, III. спрат, Београд,  а програм у њој важи за Републику Србију.

Приликом издавања Плана и програма приправничког стажа, обавезно навести у молби колико трају студије и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног/кућног телефона и плаћена административна такса 310 динара. на Буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016 .

Иста такса се уплаћује уз захтев за признавање стажа обављеног у иностранству, уз оверену фотокопију дипломе и нострификацију дипломме.

Приликом издавања преписа Уверења, обавезно навести у молби колико трају студије и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног/кућног телефона и плаћена административна такса 410 динара. на Буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016 .

За издавање преписа Уверења и Плана и програма приправничког стажа и признање стажа, писменим путем се обратити Писарници Министарства здравља уз плаћену таксу, тачну адресу и број мобилног/кућног телефона.

Стручни испит из других држава се не признаје.

Здравственим радницима и здравственим сарадницима који су приправнички стаж или део стажа обавили у иностранству, Министарство може на њихов захтев признати приправнички стаж или део стажа, под условом да програм обављеног приправничког стажа одговара програму приправничког стажа у складу са овим законом. ( члан 180. Закон о здравственој заштити, службени гласник РС бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14,  96/15, 106/15, 105/17-др. закон и 113/17-др. закон).

Здравственим радницима и здравственим сарадницима који су приправнички стаж или део стажа обавили у иностранству, ради признавања стажа или дела стажа потребно је доставити:

план и програм приправничког стажа државе у којој је здравствени радник и здравствени сарадник  обавио приправнички стаж или део стажа, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача.
документ (потврда) о обављеном стажу у иностранству преведен и оверен код овлашћеног судског тумача.

Здравствени радници са вишом и средњом школском спремом, подносе писмену пријаву за полагање стручног испита  у Градском заводу за јавно здравље Београд ( контакт 011/323-52-12).Коментари

Министарство здравља

http://www.zdravlje.gov.rs

Немањина 22-26

+3813616256

+3812656548

еАнкете