Министарство одбране

Министарство одбране обавља послове државне управе који се односе на: политику одбране и стратегијско планирање (стратегијски преглед одбране, стратегија одбране, планови и програми развоја система одбране и војна доктрина); међународну сарадњу у области одбране и војне сарадње; планирање и припремање мобилизације грађана, државних органа, привредних друштава, других правних лица, предузетника и Војске Србије за извршавање задатака у ванредном стању и ратном стању; учешће у цивилној заштити и обучавање за одбрану земље; израду аката и планских докумената којима се планирају мере и радње за рад грађана, државних органа, привредних друштава и других правних лица и за употребу Војске Србије и других снага одбране у ванредном стању и ратном стању; војну обавезу, радну обавезу и материјалну обавезу; организовање веза и крипто заштите за потребе државних органа и Војске Србије; усклађивање организације веза и информатичких и телекомуникационих система у Републици Србији за потребе одбране; уређивање и припремање територије Републике Србије за потребе одбране; истраживање, развој, производњу и промет наоружања и војне опреме; опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране; безбедност значајну за одбрану; војно школство; научноистраживачки рад значајан за одбрану; статусна и друга питања професионалних припадника Војске Србије, као и друге послове који су одређени законом којим се уређује одбрана и другим законима. У саставу Министарства одбране као орган управе у саставу су: Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна агенција, које обављају послове безбедности значајне за одбрану који су одређени законом којим се уређују војне службе безбедности и другим законима. и Инспекторат одбране који обавља инспекцијске послове који се односе на: усклађивање припрема за одбрану; спровођење одлука и аката председника Републике и Владе; остваривање и усклађивање организације веза, као и друге послове одређене законом.

Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Министарство одбране

Надзорни орган

Влада Србије

Опис

Министар одбране је на основу члана 38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09-др.закон и 36/10)  донео Одлуку о одређивању овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја из надлежности Министарства одбране и Војске Србије. За поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја на основу овлашћења министра одбране одређена су следећа овлашћена лица: Љиљана Сантрач, Драгана Гаковић,  Жељко Цекиновић  и Марина Дуњић.

Где и како

Писани захтев за приступ информацијама од јавног значаја подноси се Министарству одбране на адресу Министарство одбране Секретаријат Министарства – Правна управа, Бирчанинова 5, 11000 Београд. Министарство одбране омогућиће приступ информацијама од јавног значаја и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава на записник. Усмени захтев се евидентира и на овакве захтеве примењују се исти рокови као у случају подношења писаног захтева.

Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи. Захтев за приступ информацијама мора да садржи назив органа коме је упућен, име и презиме односно назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што прецизнији опис информације која се тражи (а може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације).У захтеву подносилац није дужан да наведе разлоге за тражење информације.
По пријему захтева овлашћено лице Министарства одбране преиспитује ваљаност захтева и ако захтев није уредан, без надокнаде пружа  правну поуку тражиоцу како да отклони недостатке, односно тражиоцу доставља упутство о допуни захтева и одређује рок за допуну захтева. Уколико тражилац захтева не отклони недостатке у одређеном року, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, овлашћено лице доноси закључак којим се захтев одбацује као неуредан. Против овог закључка дозвољена је посебна жалба Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Ако је захтев уредан, овлашћено лице Министарства одбране, дужно је да без одлагања, а најкасније у року од 15  дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију односно изда или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Министарства одбране.
Овлашћено лице Министарства одбране обавестиће тражиоца да ће му се омогућити стављање на увид документ који садржи тражену информацију односно да ће му издати копију документа. Ово обавештење садржи и саопштење датума,  времена,  места  и начина на који ће информација бити стављена на увид и износ нужних трошкова израде копије документа. Увид у документ који садржи тражене информације, врши се у службеним пропсторијама Министарства одбране. Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију моћи ће то да учини уз помоћ пратиоца. 
Уколико овлашћено лице Министарства одбране, из оправданих разлога, није у могућности да поступи по поднетом захтеву у прописаном року (15 дана од дана пријема захтева) дужно је да најкасније у року од седам дана о томе обавести тражиоца и за поступање одреди накнадни рок, који не може бити дужи од  40 дана од  дана пријема захтева.
Уколико се тражене информације не могу уступити (у целини или делимично) овлашћено лице Министарства одбране о томе доноси решење у року од 15 дана од дана пријема захтева, против кога тражилац информације, у прописаном року може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Када по спроведеној процедури овлашћено лице утврди да Министарство одбране не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.
Трошкови који настају у вези са поступањем Министарство одбране по захтевима за  слободан приступ информацијама наплаћују се у складу са одредбама Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја и Трошковником, који је саставни део ове уредбе („Службени гласник РС“, број 8/06). На основу овог прописа Министарство одбране  наплаћује трошкове умножавања и достављања копија докумената који садрже тражене информације и то према следећем:

1) копија документа по страни:  на формату А3 – 6 динара и на формату А4 – 3 динара;
2) копија документа у електронском запису: на дискети – 20 динара, на  ЦД – 35     динара и на ДВД – 40 динара;
3) копија документа на аудио-касети – 150 динара;
4) копија документа на аудио-видео касети – 300 динара;
5) претварање једне стране документа из физичког облика у електронски облик – 30 динара;
6) за упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ „Србије“.

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство одбране

www.mod.gov.rs/

Бирчанинова 5

+381113203015

+381113006062

еАнкете