Министарство здравља

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства као и друге послове одређене законом.

Захтев за утврђивање испуњености прописаних услова за почетак рада обављање послова ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ од стране правног лица и предузетника


Назив услуге

Захтев за утврђивање испуњености прописаних услова за почетак рада обављање послова  ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ од стране правног лица и предузетника

Орган задужен за спровођење

Министарствo здравља

Опис

Правна лица и предузетници, у складу са чланом 8. став 1. тачка 4) Закона о заштити становништва од заразних болести («Сл.гл. РС», бр.125/04) могу да спроводе опште мере за заштиту становништва од заразних болести, односно да врше послове ДДД на јавним површинама, у стамбеним објектима, у средствима јавног саобраћаја, у објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и у другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност.

Правна лица и предузетници, у складу са чланом 9. став 3. Закона, НЕ МОГУ да спроводе посебне мере за заштиту становништва од заразних болести у здравственим установама, школама, предшколским установама и другим објектима у којима бораве деца, омладина и стара лица.

Правна лица и предузетници могу почети са радом и обављати послове ДДД када Министарство здравља утврди да су испуњени прописани услови.

Правна лица и предузетници уз захтев подносе следеће доказе:

1. Оверену фотокопију Решења о упису у Регистар привредних субјеката АПР (Агенција за привредне регистре);
2. Доказ да у сталном радном односу, на неодређено време имају лекара специјалисту епидемиологије   или  хигијене   (оверена   фотокопија   дипломе;   уговор   о  раду  на неодређено време; попуњен и оверен образац М-потврда о пријави на обавезно социјално осигурање);
3. Доказ да у сталном радном односу, на неодређено време имају најмање једног радника VI или IV степена из области медицине еколошког санитарног смера (оверена фотокопија дипломе; уговор о раду на неодређено време; попуњен и оверен образац М-потврда о пријави на обавезно социјално осигурање);
4. Доказ да су запослени оспособљени за рад са отровима, што се доказује потврдом овлашћене установе (ВМА, Завод за биоциде и медицинску екологију) коју запослени прибављају сваке године (оверена фотокопија потврде);
5. Списак опреме са евиденционим бројевима;
6. Списак заштитних средстава са евиденционим бројевима;
7. Списак (врсте и количине) препарата за ДДД;
8. Скица просторија са дистрибуцијом опреме;
9. Оверена фотокопија саобраћајне дозволе која гласи на правно лице односно предузетника чиме се доказује поседовање наменског возила за превоз хемикалија и опреме (возило мора да буде прописно обележено);
10. Доказ о уплати таксе у износу од 17.180,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016 (тарифни број 178 Закона о републичким административним таксама «Сл. гл. РС», бр. 43/03....55/12, 93/12).

Где и како

Захтев  за  оцену  испуњености  услова  за  вршење  послова  ДДД  правно  лице,  односно предузетник подноси Министарству здравља на адресу:

Министарство  здравља  Републике  Србије, Сектор за инспекцијске послове, Одељење за санитарну инспекцију, 11000 Београд, Немањина 22-26.

Корисни линкови

Министарствo здравља

Правни основ

Закона о заштити становништва од заразних болести («Сл.гл. РС», бр.125/04)Коментари

Министарство здравља

http://www.zdravlje.gov.rs

Немањина 22-26

+3813616256

+3812656548

еАнкете