Министарство здравља

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства као и друге послове одређене законом.

Захтев за увоз предмета опште употребе


Назив услуге

Захтев за увоз предмета опште употребе

Орган задужен за спровођење

Министарствo здравља

Опис

Документација која се прилаже уз захтев за увоз ПОУ:

1.Исправа надлежног органа земље извозника да је производ безбедан (ЗДРАВСТВЕНИ СЕРТИФИКАТ - HEALTH CERTIFICATE),
2.Изјава произвођача са подацима о врсти, саставу и чистоћи сировина, хемијских средстава, адитива и других супстанција употребљених у производњи тог производа (произвођачка спецификација),
3.Извештај о лабораторијским испитивањима  у вези са безбедношћу производа,
4.Превод декларације производа од стране овлашћеног судског тумача,
5.Писмени доказ произвођача о примени система самоконтроле, уколико произвођач  послује у складу са међународно признатим стандардима.

На захтев санитарног инспектора, увозник је дужан да приложи и друга потребна документа у складу са Законом о општем управном поступку.

За сва наведена  документа  достављају  се оверене  фотокопије  оригинала  као  и превод овлашћеног судског тумача, на српском језику.
 
Такса се плаћа у износу од 9.840,00;

Такса се уплаћује на број рачуна : 840 - 742221843 - 57, модел 97, позив на број  50 -016,         

Сврха дознаке: Републичка административна такса,Корисник Буџет Републике Србије.

Где и како

Захтев се подноси надлежном санитарном инспектору за гранично подручје.

Корисни линкови

Министарствo здравља

Правни основ

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа  ("Сл.гласник РС", бр.32/15)Коментари

Министарство здравља

http://www.zdravlje.gov.rs

Немањина 22-26

+3813616256

+3812656548

еАнкете