Министарство здравља

Министарство здравља обавља послове државне управе који се односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства као и друге послове одређене законом.

Захтев за увоз хране


Назив услуге

Захтев за увоз хране

Орган задужен за спровођење

Министарствo здравља

Опис

Документација која се прилаже уз захтев за увоз хране:

1.Исправа надлежног органа земље извозника да је храна безбедна (ЗДРАВСТВЕНИ СЕРТИФИКАТ - HEALTH CERTIFICATE),
2.Изјава произвођача са подацима о врсти, саставу и чистоћи сировина, хемијских средстава, адитива, арома и других супстанција употребљених у производњи хране (произвођачка спецификација),
3.Доказ о пореклу желатина и других материјала у контакту са храном, уколико је храна упакована у овакву врсту материјала (нпр. производи у капсулама),
4.Извештај о лабораторијским испитивањима  у вези са безбедношћу хране,
5.Превод декларације производа од стране овлашћеног судског тумача,
6.Потврда Агенције за лекове и медицинска средства Србије, да предметни производи  не подлежу контроли у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (дијететски суплементи),
7.Писмени доказ надлежног органа земље произвођача, о врсти регистрације предметних производа (помоћно лековито средство, лек, дијететски производ,  друга врста хране),
8.Писмени доказ произвођача о примени система самоконтроле (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000:2005), уколико произвођач хране послује у складу са наведеним стандардима.

На захтев санитарног инспектора, увозник је дужан да приложи и друга потребна документа у складу са Законом о општем управном поступку.

За сва наведена  документа  достављају  се оверене  фотокопије  оригинала  као  и превод овлашћеног судског тумача, на српском језику.

Такса се плаћа у износу од 9.840,00;

Такса се уплаћује на број рачуна : 840 - 742221843 - 57, модел 97, позив на број  50 -016,         

Сврха дознаке: Републичка административна такса,Корисник Буџет Републике Србије.

Где и како

Захтев се подноси надлежном санитарном инспектору за гранично подручје.

Корисни линкови

Министарствo здравља

Правни основ

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа  ("Сл.гласник РС", бр.32/15)Коментари

Министарство здравља

http://www.zdravlje.gov.rs

Немањина 22-26

+3813616256

+3812656548

еАнкете