Министарство културе и информисања

Министарство културе и информисања обавља послове државне управе коjи се односе на: развоj и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање материjалне основе за делатности културе; развоj и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизаjна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медиjа; заштиту непокретног, покретног и нематериjалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине и фондациjе; систем jавног информисања; праћење спровођења закона у области jавног информисања; праћење рада jавних предузећа и установа у области jавног информисања; праћење делатности страних информативних установа, страних средстава jавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србиjи; информисање националних мањина; регистрациjу страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на jезику и писму припадника српског народа у региону; оснивање и развоj културно-информативних центара у иностранству; стварање услова за приступ и реализациjу проjеката коjи се финансираjу из средстава претприступних фондова ЕУ, донациjа и других облика развоjне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Оснивање фондова и промена података уписаних у регистар фондова

Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања

Опис

Формални услови за оснивање фонда, представљају документа неопходна за регистрацију фонда. Ова документа се достављају писарници Министарства културе и информисања у Београду, улица Влајковићева бр. 3, први спрат,канцеларија бр.63. То су следећа документа:

Захтев за оснивање фонда ( писан у слободној форми) који потписује оснивач или пуномоћник, са пратећим пуномоћјем

Акт о оснивању- Одлука о оснивању или Уговор о оснивању, када су оснивачи више правних лица. Акт о оснивању мора да садржи: назив правног лица које се оснива, седиште, податке о оснивачу (матични број и ПИБ), циљеве правног лица у оснивању, органе управљања, лице овлашћено за представљање и за заступање, одређено по функцији, средства, тј. Имовина фонда и карактер својине, посебну одредбу којом се утврђује у којим случајевима фонд престаје са радом, ко доноси одлуку о томе, у којој форми и шта се дешава са преосталим средствима након гашења фонда. Акт о оснивању треба да потписан од стране оснивача или од стране пуномоћника по специјалном пуномоћју;

Статут- овај документ мора у свему да се поклапа са оснивачким актом, али се њиме и посебно утврђује ближи начин остваривања циљева, надзор над радом, мере обезбеђења наменског коришења средстава, као и друга питања која су одређена чланом 26. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС“, бр. 59/89);

Доказ о имовини, тј. средствима- када је новац у питању, потребно је доставити оригиналну Потврду из банке о средствима депонованим на име оснивања фонда (30.000,00 динара) које уплаћује оснивач. Када је у питању непокретност доказ о власништву оснивача коју прати изјава воље о преносу власништва на фонд у оснивању, оверену у суду; када су у питању књиге или друге вредности-потврда овлашћеног процењивача о вредности имовине;

Одлука оснивача о именовању лица овлашћеног за представљање и за заступање фонда, са фотокопијом личне карте и ОП обрасцем;

Одлука оснивача о именовању чланова Управног и Надзорног одбора или именовању лица који су орган управљања;

Извод из Агенције за привредне регистре за правна лица, Извод из другог регистра или Извод из Трговинског суда- овај извод не сме бити старији од 6 месеци од дана подношења захтева за регистрацију;

Доказ о седишту фонда- извод из катастра непокретности; уговор о купопродаји; уговор о закупу оснивача ( не фонд будући да још није стекао својство правног лица, а стиче га уписом у регистар), који прати посебна сагласност закуподавца да се на датој адреси региструје седиште;

Уколико је Захтев за регистрацију формално уредан, Министарство утврђује целисходност оснивања фонда и доноси одговарајуће решење у року од 15 дана.

Поступак промене уписа у регистар фондова чији је оснивач или суоснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно, јединица локалне самоуправе.

Захтев за промену уписа у регистар фондова (писан у слободној форми) који потписује оснивач или лице овлашћено за представљање и за заступање фонда

Промена назива фонда- Одлука оснивача о измени назива, потписана од стране свих оснивача; копија решења о оснивању, доказ о уплати таксе за промену уписа у Регистар.

Промена седишта фонда- Одлука оснивача о промени седишта; доказ о новом седишту- извод из катастра непокретности; уговор о купопродаји; уговор о закупу оснивача, који прати посебна сагласност закуподавца да се на датој адреси региструје седиште, копија решења о оснивању, доказ о уплати таксе.

Промена оснивача фонда - Уговор о преносу  права и обавеза на другог оснивача, копија решења о оснивању и доказ о уплати таксе.

Промена лица овлашћеног за заступање и представљање фонда - Одлука оснивача о разрешењу и именовању новог лица, копија решења о оснивању; копија личне карте новог лица и ОП Образац.

Уколико је Захтев за промену уписа података формално уредан, Министарство доноси одговарајуће решење у року од 15 дана.  

Постпупак за престанак рада фонда и брисање из регистра чији је оснивач или суоснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно, јединица локалне самоуправе

Захтев за престанак рада фонда и брисања из регистра (писан у слободној форми) који потписује оснивач или лице овлашћено за представљање и за заступање фонда

Одлука о престанку рада фонда (потписану од стране оснивача)

Копија решења о оснивању фонда

Уколико је Захтев за промену уписа података формално уредан, Министарство доноси одговарајуће решење у року од 15 дана. 

Где и како

Министарство културе и информисања, Влајковићева 3
Група за библиотичку и архивску делатност и задужбине и фондације

Контакт особа: Вања Вулевић
Телефон: 3345 701

Електронска пошта: КонтактМинистарство културе и информисања

http://www.kultura.gov.rs

Влаjковићева 3

011 3398 172

-