Grad Novi Pazar

Izvod iz matične knjige venčanih
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Izvod iz matične knjige venčanih

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR 
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU 
MATIČNA SLUŽBA

Opis

Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

Gde i kako

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih možete podneti nadležnom organu prave:

- korišćenjem eUsluge ovog portala ili preko internet prezentacije grada Novog Pazara www.novipazar.rs
- predati lično na šalteru 9 i 10 u Uslužnom centru Grada Novog Pazara
- odštampan i popunjen obrazac možete poslati poštom na adresu:

     Gradska uprava Novi Pazar
     Odeljenje za opštu upravu
     Stevana Nemanje br.2
     36300 Novi Pazar

 Ukoliko šaljete zahtev poštom ili dolazite lično, neophodno je uz popunjen zahtev priložiti dokaz o uplaćenim taksama.

 Ukoliko zahtev podnosite elektronski na Portalu eUprava, prilikom podnošenja zahteva dobićete neophodne parametre za uplatu taksi. Uplate možete izvršiti na šalteru Pošte ili Banke.

Napomena: Administrativna taksa (republički budžet) se ne plaća u sledećim slučajevima:

     - Za socijalnu zaštitu
     - Za upis u školu i fakultet
     - Za zdravstvenu zaštitu (knjižica)
     - Za vojnu evidenciju
     - Za zasnivanje radnog odnosa
     - Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

Taksa za naručivanje izvoda iz matične knjige venčanih

Za izvod iz matične knjige venčanih plaća se Republička administrativna taksa.

(Ove taksa su važeće ukoliko odete lično u opštinu. Ukoliko naručujete Uverenje elektronski putem Portala eUprava dobićete parametre za uplatu prilikom podnošenja zahteva na Portalu eUprava)

    Svrha uplate : Taksa za Izvod iz MKV
    Primalac: Republička administrativna taksa
    Račun: 840-742221843-57
    Poziv na broj: 97 67-075
    Iznos: 430,00 – domaći izvod
    Iznos: 720,00 – internacionalni izvod

Naknada za usluge gradske uprave Novi Pazar

    Svrha uplate : Taksa za Izvod iz MKV
    Primalac: Budžet grada Novog Pazara
    Račun: 840-742241843-03
    Poziv na broj: 97 67-075
    Iznos: 100,00 – domaći i internacionalni izvod

Pravna podloga

Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS" broj 20/2009. od 19.03.2009. godine)

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Službeni glasnik RS" broj 108/2009. od 25.12.2009. godine)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete