Град Нови Пазар

Извод из матичнe књигe венчаних
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Извод из матичне књиге венчаних

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних можете поднети надлежном органу праве:

- коришћењем еУслуге овог портала или преко интернет презентације града Новог Пазара www.novipazar.rs
- предати лично на шалтеру 9 и 10 у Услужном центру Града Новог Пазара
- одштампан и попуњен образац можете послати поштом на адресу:

     Градска управа Нови Пазар
     Одељење за општу управу
     Стевана Немање бр.2
     36300 Нови Пазар

 Уколико шаљете захтев поштом или долазите лично, неопходно је уз попуњен захтев приложити доказ о уплаћеним таксама.

 Уколико захтев подносите електронски на Порталу еУправа, приликом подношења захтева добићете неопходне параметре за уплату такси. Уплате можете извршити на шалтеру Поште или Банке.

Напомена: Административна такса (републички буџет) се не плаћа у следећим случајевима:

     - За социјалну заштиту
     - За упис у школу и факултет
     - За здравствену заштиту (књижица)
     - За војну евиденцију
     - За заснивање радног односа
     - За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Такса за наручивање извода из матичне књиге венчаних

За извод из матичне књиге венчаних плаћа се Републичка административна такса.

(Ове такса су важеће уколико одете лично у општину. Уколико наручујете Уверење електронски путем Портала еУправа добићете параметре за уплату приликом подношења захтева на Порталу еУправа)

    Сврха уплате : Такса за Извод из МКВ
    Прималац: Републичка административна такса
    Рачун: 840-742221843-57
    Позив на број: 97 67-075
    Износ: 430,00 – домаћи извод
    Износ: 720,00 – интернационални извод

Накнада за услуге градске управе Нови Пазар

    Сврха уплате : Такса за Извод из МКВ
    Прималац: Буџет града Новог Пазара
    Рачун: 840-742241843-03
    Позив на број: 97 67-075
    Износ: 100,00 – домаћи и интернационални извод

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете