Град Нови Пазар

Извод из матичне књиге рођених
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених можете поднети надлежном органу управе:

-  коришћењем еУслуге овог портала или преко интернет презентације града Новог Пазара www.novipazar.rs
-  предати лично на шалтеру 9 и 10 у Услужном центру Града Новог Пазара
-  одштампан и попуњен образац можете послати поштом на адресу:

       Градска управа Нови Пазар
       Одељење за општу управу
       Стевана Немање бр.2
       36300 Нови Пазар

Уз попуњен захтев неопходно је приложити доказ о уплаћеним таксама.

Напомена: Административна такса (републички буџет) се не плаћа у следећим случајевима:

- За социјалну заштиту
- За упис у школу и факултет
- За здравствену заштиту (књижица)
- За војну евиденцију
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Такса за наручивање извода из матичне књиге рођених

За извод из матичне књиге рођених плаћа се Републичка административна такса.

(Ова такса је важећа уколико одете лично у општину, уколико наручујете Уверење електронски путем Портала еУправа добићете параметре за уплату)
    Сврха уплате : Такса за Извод из МКР
    Прималац: Републичка административна такса
    Рачун: 840-742221843-57
    Позив на број: 97 67-075
    Износ: 430,00домаћи извод
    Износ: 720,00 – интернационални извод

Накнада за услуге градске управе Нови Пазар
    Сврха уплате : Такса за Извод из МКР
    Прималац: Буџет града Новог Пазара
    Рачун: 840-742241843-03
    Позив на број: 97 67-075
    Износ: 100,00 – домаћи и интернационални извод

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете