Grad Novi Pazar

Uverenje o državljanstvu
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Izdavanje uverenja o državljanstvu

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
MATIČNA SLUŽBA

Opis

Uverenje o državljanstvu je potvrda kojom lice dokazuje da je državljanin Republike Srbije.
Uverenje se izdaje na zahtev stranke.

Gde i kako

Zahtev za izdavanje Uverenja o državljanstvu možete podneti nadležnom organu uprave:
- korišćenjem eUsluge ovog portala ili preko internet prezentacije grada Novog Pazara www.novipazar.rs
- predati lično na šalteru 9 i 10 u Uslužnom centru Grada Novog Pazara
- odštampan i popunjen obrazac možete poslati poštom na adresu: Gradska uprava Novi Pazar – Odeljenje za opštu upravu; Stevana Nemanje br.2; 36300 Novi Pazar

Uz popunjen zahtev neophodno je priložiti dokaz o uplaćenim taksama.

Oslobođeno je plaćanje taksi za sledeće svrhe: oblast dečije zaštite, radni odnosi, upis u matičnu knjigu, oblast socijalne zaštite.

Taksa za naručavanje uverenje

Za Uverenje o državljanstvu plaća se Republička administrativna taksa.
(Ova taksa je važeća ukoliko odete lično u opštinu, ukoliko naručujete Uverenje elektronski putem Portala eUprava dobićete parametre za uplatu)

Svrha uplate : Taksa za Uverenje o državljanstvu
Primalac: Republička administrativna taksa
Račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97 67-075
Iznos: 770,00

Naknada za usluge gradske uprave Novi Pazar
Svrha uplate : Taksa za Uverenje o državljanstvu
Primalac: Budžet grada Novog Pazara
Račun: 840-742241843-03
Poziv na broj: 97 67-075
Iznos: 100,00

Pravna podloga

Zakon o državljanstvu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" broj 135/2004. od 21.12.2004. godine)
Zakon o izmenama i dopunama zakona o državljanstvu ("Službeni glasnik RS" broj 90/2007. od 24.09.2007. godine)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete