Канцеларија за информационе технологије и електронску управу


Назив услуге

Захтев за приступ информацији од јавног значаја 

Орган задужен за спровођење

Дирекција за електронску управу 

Надзорни орган

Министарство државне управе и локалне самоуправе 

Опис

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Дирекције за електронску управу.

Где и како

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети:

- У писаној форми на адресу: Дирекција за електронску управу, Београд, Дечанска 8а,

- Лице одговорно за обраду предмета Ружица Нелки 011 33 40 737 

- Електронском поштом

- Или усмено на записник у Дирекцији за електронску управу, Београд, Дечанска 8а, пријемна канцеларија, у времену од 9,00-12,00 часова.

Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Захтев мора садржати назив органа коме се упућује захтев, име, презиме и адресу тражиоца. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице Дирекције дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Управа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Дирекција је дужна да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико Дирекција није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Дирекција, заједно са обавештењем да ће тражиоцу ставити на увид документ, односно издати копију тог документа, обавештава тражиоца о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а уколико не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да својом опремом изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Дирекције. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Дирекција изради копију документа, тражилац има обавезу да, према трошковнику који је објављен у Уредби о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 8/2006), плати накнаду нужних трошкова израде копије, и то:
- страна формата А4 наплаћује се 3,00 динара;
- страна формата А3 наплаћује се 6,00 динара;
- документ у електронском запису:
- дискета-20,00 динара,
- CD-35,00 динара,
- DVD-40,00 динара;
- документ на аудио касети-150,00 динара;
- документ на аудио-видео касети-300,00 динара и
- претварање једне стране документа из физичког у електронски облик-30,00 динара.

За експедицију копије документа, трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.

Уколико Дирекција не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Дирекције, документ налази.

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Дирекцијом, може поднети жалбу Поверенику.

Правни основ

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. Гласник РС 120/04, 54/07, 104/09 I 36/10)  

Оригинални обрасциКанцеларија за информационе технологије и електронску управу

-

- -

0

-

еАнкете