Управа за дуван

Управа обавља следеће послове: 1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, увоз и извоз дувана, односно обрађеног дувана; 2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа; 3) утврђује испуњеност услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи у складу са прописима којима се уређује област акциза; 4) води регистре и евиденционе листе; 5) води евиденције у вези са производњом, обрадом и прометом дувана, односно обрађеног дувана као и производњом и прометом дуванским производима; 6) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа; 7) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана и дуванских производа; 8) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима; 9) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа; 10) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона; 10а) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија; 11) обавља и друге послове у складу са законом.

Издавање потврде о пријави малопродајне цене дуванских производа, као претходни услов за њихово објављивање у «Службеном гласнику РС»


Назив услуге

Издавање потврде којом се доказује да је произвођач, односно увозник дуванских производа, пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа, као претходни услов за њихово објављивање у «Службеном гласнику РС»

Орган задужен за спровођење

 Управа за дуван

Надзорни орган

 Министарство финансија

Опис

Сходно члану 67. Закона о дувану ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13 - у даљем тексту Закон), произвођач, односно увозник дуванских производа дужан је да пре стављања у промет дуванских производа, одреди малопродајне цене тих производа и пријави их Управи, као и сваку промену малопродајних цена пре њиховог стављања у промет.

Где и како

Издавање потврде којом се доказује да је произвођач, односно увозник дуванских производа, пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа, као претходни услов за њихово објављивање у "Службеном гласнику РС", врши се на писмени захтев привредног субјекта.

Писмени захтев треба да садржи:
- назив подносиоца захтева (произвођача, односно увозника дуванских производа);
- назив врсте дуванског производа;
- назив робне марке дуванског производа, разврстане и уписане у Регистар о маркама дуванских производа;
- малопродајну цену дуванског производа, по јединици мере, сходно одредбама Закона о акцизама;
- датум почетка примене малопродајне цене дуванског производа.
 
Сходно ставу 1. члана 68. Закона о дувану, акт о одређивању малопродајне цене дуванског производа, објављујe се у "Службеном гласнику Републике Србије".

Акт о одређивању малопродајних цена дуванских производа на објављивање доставља произвођач, односно увозник дуванских производа, са доказом да је Управи извршена пријава те цене, који сноси и трошкове објављивања.

Напомена:

Изузетно, произвођач, односно увозник дуванских производа није дужан да пре стављања у промет одреди и пријави малопродајне цене дуванских производа, када се ти производи отпремају ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, као и на производе који се отпремају у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима, сходно ставу 5. члана 67. Закона о дувану.

Забрањена је продаја дуванских производа по малопродајним ценама различитим од цена одређених на начин из става 1. члана 67. Закона о дувану.

Малопродајне цене дуванских производа морају да буду истакнуте на или у малопродајном објекту трговине на мало, тако да су јасно видљиве за потрошаче дуванских производа.
 
Није потребан званичан формулар.

Правни основ

 Закон о дувануКоментари

Управа за дуван

www.duvan.gov.rs

Београдска 70

011/3021-801

-