Управа за слободне зоне

Oбавештавање инвеститора о повољностима за улагање у зоне


Назив услуге

Oбавештавање инвеститора о повољностима за улагање у зоне

Орган задужен за спровођење

Управа  за слободне зоне

Надзорни орган

Министарство финансија и привреде

Опис

Управа за слободне зоне, као орган управе у саставу министарства надлежног за послове финансија почела је са радом 18.12.2008. године.
 
Законом о слободним зонама прописане су надлежности Управе.
 
Управа обавља следеће послове:

1) У области развоја зона у функцији интереса државе: 

- спроводи националну политику развоја зона у циљу повећања прилива директни инвестиција и упослености радне снаге;
- учествује у припреми прописа у области рада зона; 
- разматра захтеве за давање сагласности за одређивање подручја зона и своје мишљење доставља министарству надлежном за послове финансија;
- иницира и координира са надлежним државним органима разматрање стручних питања из области пословања у зонама, ради правилне примене овог закона и његове усаглашености са прописима Србије;
- организује и координира сарадњу надлежних државних органа, привредног друштва за управљање зоном, заинтересованих инвеститора и корисника; 
- пружа стручну помоћ инвеститорима у процесу доношења одлуке о улагању у зоне;
- пружа стручну помоћ инвеститорима и привредним друштвима за управљање зоном у свим фазама примене програма у зонама; 
- организује непосредне контакте између заинтересованих инвеститора и привредних друштава за управљање зоном;
- пружа стручну помоћ заинтересованим инвеститорима у развоју њихових програма у зонама;
- сарађује са Привредном комором Србије и другим непрофитним и добровољним организацијама;
- сарађује са страним институцијама и стручњацима из области зона;
- у сарадњи са привредним друштвима за управљање зоном ствара могућности за развој инфраструктуре у зонама. 

2) У области промоције зона:
 
- сарађује са Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза (у даљем тексту: СИЕПА), на промоцији инвестирања и пословања у зонама, кроз представљање посебних погодности и пословних могућности у складу са планом и програмом усвојеним од стране министарства надлежног за послове финансија и СИЕПА;
- обавештава инвеститоре о повољностима за улагање у зоне;
- ствара и ажурира базу података о зонама и погодностима за пословање у Србији у сарадњи са СИЕПА. 


3) У области контроле и надзора зона:

- разматра извештаје о раду зона и предлаже њихово усвајање министарству надлежно за послове финансија;
- предлаже министру надлежном за послове финансија облик и садржину обрасца за подношење захтева за давање сагласности за одређивање подручја зоне, пословање и контролу рада зона и корисника, ради усаглашености поступака у свим зонама у Србији;
- предлаже надлежним државним органима додатне мере контроле рада у зонама уколико постоји таква потреба.

Где и како

Контакт

Корисни линкови

Управа за слободне зонеКоментари

Управа за слободне зоне

http://www.usz.gov.rs

Омладинских бригада 1

011/311-73-26

011/311-73-88

еАнкете