Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Према Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је објављен у Службеном гласнику број 73/2010 од 12.10.2010. године, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу врши следеће делатности: утврђивање конструкционе и техничке способности бродова за пловидбу, сигурност и надзор над израдом њихових уређаја, машина, опреме и материјала који служе за одржавање безбедности пловидбе тих бродова, заштиту живота, безбедност и здравље на раду чланова посаде и других лица на бродовима и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова; утврђивање конструкционе и техничке сигурности уређаја за укрцавање терета на брод и искрцавање са брода; утврђивање конструкционе и техничке сигурности опреме и уређаје које брод користи за коришћење услуга РИС-а; баждарење бродова; издавање бродовима исправа за чије је издавање законом овлашћена Управа

Издавање привременог сведочанства о способности брода или танкера за укрцавање опасног терета за пловидбу


Назив услуге

Издавање привременог сведочанства о способности брода или танкера за укрцавање опасног терета за пловидбу

Орган задужен за спровођење

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Надзорни орган

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

Привремено сведочанство о способности брода или танкера за укрцавање опасног терета за пловидбу, мора имати брод или танкер који Управа огласи способним за пловидбу, ако прегледом утврди да није способан за пловидбу у зонама у којима је до тада овлашћен да плови, али је способан за пловидбу у ужим зонама пловидбе, или га огласи способним да изузетно предузме једно или више одређених путовања која прелазе зоне пловидбе у којима је био овлашћен да плови, ако се на основу извршеног прегледа утврди да је способан за предузимање тих путовања.

Где и како

Адреса:
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
Народних хероја 30
11000 Београд
 
Телефон: 011/260-70-80
Факс: 011/319-20-41 
Електронска пошта: КонтактКоментари

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

http://www.uprava-brodova.gov.rs

Народних хероја 30

+381 11 / 260-70-80

+381 11 / 319-20-41

еАнкете