Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.

Захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања делатности поштанских услуга - предузетници
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања делатности поштанских услуга

Орган задужен за спровођење

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Сектор за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај
Одељење за поштански саобраћај
Група за инспекцијски надзор

Опис

Министарство прописује, а инспектор за поштанске услуге путем непосредног инспекцијског надзора врши проверу испуњености услова за отпочињање обављања делатности. Након извршене провере, министарство издаје решење као доказ о испуњености услова за отпочињање обављања делатности поштанских услуга. Инспектор за поштанске услуге утврђује да ли подносилац Захтева испуњава услове за обављање делатности у погледу техничко-технолошке опремљености, кадровске оспособљености, транспортних средстава и слично.

Где и како

Захтев и у писаној форми можете доставити писарници Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд

Уз Захтев (слободна форма), потребно је доставити оригинал извода решења о регистрацији привредног субјекта код Агенције за привредне регистре и доказ о уплати таксе

Сврха уплате: Р.А.Т.
Прималац: Буџет РС
Број рачуна: 840-742221843-57
Износ: 1260,00 дин.
Модел: 97
Позив на број: 50-016

Напомена

Министарство је дужно да на уредан захтев подносиоца, донесе решење у законом  прописаном року, сходно члану 208. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97, 31/01, "Службени гласник РС" бр. 30/10)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50