Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања делатности поштанских услуга

Орган задужен за спровођење

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Сектор за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај
Одељење за поштански саобраћај
Група за инспекцијски надзор

Опис

Министарство прописује, а инспектор за поштанске услуге путем непосредног инспекцијског надзора врши проверу испуњености услова за отпочињање обављања делатности. Након извршене провере, министарство издаје решење као доказ о испуњености услова за отпочињање обављања делатности поштанских услуга. Инспектор за поштанске услуге утврђује да ли подносилац Захтева испуњава услове за обављање делатности у погледу техничко-технолошке опремљености, кадровске оспособљености, транспортних средстава и слично.

Где и како

Захтев и у писаној форми можете доставити писарници Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд

Уз Захтев (слободна форма), потребно је доставити оригинал извода решења о регистрацији привредног субјекта код Агенције за привредне регистре и доказ о уплати таксе

Сврха уплате: Р.А.Т.
Прималац: Буџет РС
Број рачуна: 840-742221843-57
Износ: 1260,00 дин.
Модел: 97
Позив на број: 50-016

Напомена

Министарство је дужно да на уредан захтев подносиоца, донесе решење у законом  прописаном року, сходно члану 208. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97, 31/01, "Службени гласник РС" бр. 30/10)Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50

еАнкете