Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Продужење регистрације возила на овлашћеним техничким прегледима (услуга намењена физичким лицима)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавања регистрационе налепнице (продужење регистрације) код овлашћеног правног лица за вршење техничког прегледа возила

Орган задужен за спровођење

Упис у јединствени регистар возила, издавање саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице обавља територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова, према месту пребивалишта, односно седишта власника возила.

Регистрациону налепницу може издавати и правно лице које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила и које добије овлашћење од Министарства унутрашњих послова за вршење тих послова.

Надзорни орган

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - Управа за управне послове

Опис

Електронска услуга „Продужење регистрације возила код овлашћеног правног лица за вршење техничког прегледа возила” омогућена је физичким лицима - власницима возила. Циљ ове услуге је да се продужи регистрација возила (доказ да је регистрација продужена је регистрациона налепница) за возила уписана у јединствени регистар возила без одласка у надлежну полицијску станицу према месту пребивалишта. То значи да није могуће издати регистрациону налепницу на овлашћеним техничким прегледима у случају прве регистрације, у случају промене власника и слично. Регистрациона налепница се издаје са роком важења од једне године.

Да би возило добило регистрациону налепницу на техничком прегледу овлашћеном за издавање регистрационих налепница мора:

1.     бити уписано у јединствени регистар возила (мора имати електронску саобраћајну дозволу),
2.     продужење регистрације се може обавити у временском интервалу ±30 дана од дана истека регистрације рачунајући и тај дан,
3.     мора бити технички исправно, односно мора се утврдити техничка исправност возила („физички” технички преглед) било где на територији Републике Србије, или на самом техничком прегледу који има овлашћење од стране МУП-а да врши продужење регистрације возила,
4.     мора имати полису осигурања од аутоодговорности за период важења регистрационе налепнице
5.     власник возила претходно мора измирити све прописане трошкове за издавање регистрационе налепнице.

Издaвaњe рeгистрaциoнe нaлeпницe уимеМУП-аРепубликеСрбије врши правно лице које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила и тo зa вoзилa кoja нoсe oзнaку рeгистaрскoг пoдручja нa кoмe тo правно лицe, oднoснo њeгoв oргaнизaциoни дeo oбaвљa пoслoвe тeхничкoг прeглeдa вoзилa. Нпр. технички преглед „XYZ” који има овлашћење да издаје регистрациону налепнице за регистарско подручје NV (Нова Варош), не може да изда регистрациону налепницу за регистрационе подручје PP (Пријепоље) без обзира што Полицијска станица Нова Варош организационо припада Полицијској управи Пријепоље.

Где и како

Списак овлашћених техничких прегледа погледајте ОВДЕ

Корисни линкови

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – секција Регистрација возила

Правни основ

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011)
Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила („Службени гласник РС, бр. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012 и 121/2012) Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете