Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Продужење регистрације возила на овлашћеним техничким прегледима (услуга намењена физичким лицима)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавања регистрационе налепнице (продужење регистрације) код овлашћеног правног лица за вршење техничког прегледа возила

Орган задужен за спровођење

Упис у јединствени регистар возила, издавање саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице обавља територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова, према месту пребивалишта, односно седишта власника возила.

Регистрациону налепницу може издавати и правно лице које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила и које добије овлашћење од Министарства унутрашњих послова за вршење тих послова.

Надзорни орган

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - Управа за управне послове

Опис

Електронска услуга „Продужење регистрације возила код овлашћеног правног лица за вршење техничког прегледа возила” омогућена је физичким лицима - власницима возила. Циљ ове услуге је да се продужи регистрација возила (доказ да је регистрација продужена је регистрациона налепница) за возила уписана у јединствени регистар возила без одласка у надлежну полицијску станицу према месту пребивалишта. То значи да није могуће издати регистрациону налепницу на овлашћеним техничким прегледима у случају прве регистрације, у случају промене власника и слично. Регистрациона налепница се издаје са роком важења од једне године.
Да би возило добило регистрациону налепницу на техничком прегледу овлашћеном за издавање регистрационих налепница мора:
1.     бити уписано у јединствени регистар возила (мора имати електронску саобраћајну дозволу),
2.     продужење регистрације се може обавити у временском интервалу ±30 дана од дана истека регистрације рачунајући и тај дан,
3.     мора бити технички исправно, односно мора се утврдити техничка исправност возила („физички” технички преглед) било где на територији Републике Србије, или на самом техничком прегледу који има овлашћење од стране МУП-а да врши продужење регистрације возила,
4.     мора имати полису осигурања од аутоодговорности за период важења регистрационе налепнице
5.     власник возила претходно мора измирити све прописане трошкове за издавање регистрационе налепнице.
Издaвaњe рeгистрaциoнe нaлeпницe уимеМУП-аРепубликеСрбије врши правно лице које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила и тo зa вoзилa кoja нoсe oзнaку рeгистaрскoг пoдручja нa кoмe тo правно лицe, oднoснo њeгoв oргaнизaциoни дeo oбaвљa пoслoвe тeхничкoг прeглeдa вoзилa. Нпр. технички преглед „XYZ” који има овлашћење да издаје регистрациону налепнице за регистарско подручје NV (Нова Варош), не може да изда регистрациону налепницу за регистрационе подручје PP (Пријепоље) без обзира што Полицијска станица Нова Варош организационо припада Полицијској управи Пријепоље.

Где и како


TЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДАдресаМесто
ARБОСКЕ ДОО АРАНЂЕЛОВАЦИлије Гарашанина 27Аранђеловац
ARФОРМА-УНА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦКраља Петра I ббАранђеловац
АУТО МОТО КУЋА ДОО БЕЧЕЈГерберових 8Бечеј
Брокер д.о.о. БогатићМике Витомиировића 88Богатић
BG"ПЕРФЕКТА ФОРЦА" Д.О.О.Севастократора Бранка 27Београд
BG505 ДОО, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА И УСЛУГЕБулевар Краља Александра 505аБеоград
BGAVIREX DOO БеоградДунавска 13Београд
BGCONING д.о.о. Београд (Земун)Аутопут за Нови Сад 68Београд-Земун
BGCRYSTAL CAR ДOO БЕОГРАДЈурија Гагарина ббБеоград
BGKILER AUTO д.о.о. Београд (Земун)Тошин Бунар 63/бБеоград-Земун
BGА.К. НОВАКОВИЋ Д.О.О.СињскаБеоград
BGА.Ц. БУЛЕВАРЈанка Катића 27Београд, Младеновац
BGАК ЗЕЛЕНИ ТАЛАС Д.О.О.Ратка Митровића 169Београд
BGАМК "РАКОВИЦА" Д.О.О.Божидара Стојановића 1Београд
BGАМК ЈЕДИНСТВО Д.О.О. ЗЕМУНЦара Душана 49Београд
BGАМК НОВИ БЕОГРАДГоце Делчева 40Београд
BGАМС ИНВЕСТ -ТУРИСТ Д.О.О. ГроцкаБулевар РеволуцијеБеоград
BGАМС ИНВЕСТ ТУРС Д.О.О. ЛештанеСмедеревски путБеоград
BGАМСС АУТОКОМАНДА ДОО БЕОГРАДТабановачка 5Београд
BGАМЦ ЉУМОВИЋ,ДОО, ОБРЕНОВАЦПроте Матеје Ненадовића 2вБеоград, Обреновац
BGАС МАЦУРА ДОО БЕОГРАДТошин бунар 232бБеоград
BGАС СОВЕХ Д.О.О.Вука КараџићаБеоград
BGАСЦ СРБОАУТО ДОО БЕОГРАДБродарска ббБеоград
BGАУТО БЕЗБЕДНОСТ НОРА ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)Зарија Вујошевића бр. 2Београд
BGАУТО КУЋА ВОЖДОВАЦ - Технички прегледВојводе Степе 318Београд-Вождовац
BGКЉУЋ 01 ДОО - Огранак К-ПЛУС БЕОГРАДУгриновачка 227ВБеоград
BGАуто кућа ГудаловићЈурија Гагарина 1Београд
BGАУТО КУЋА КОМПРЕСОР АДПатријарха Димитрија 3Београд
BGАУТО КУЋА КОМПРЕСОР АД, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)Добрачина бр. БББеоград (Стари Град)
BGАУТО КУЋА-КОЛЕ ДОО, БЕОГРАД ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГАЦара Душана 209Београд, Земун
BGАУТО КОРИДОР М ДОО БЕОГРАДГосподара Вучића 211Београд
BGАУТО ЛАКИ ДООИбарски пут ББЛазаревац
BGАУТО МОТО ВРАЧАР ДОО БЕОГРАДДаничарева 44Београд
BGАУТО НИНИЋ ДОО БЕОГРАДМихаила Булгакова 4Београд
BGАУТО ЦЕНТАР 123 ДОО БЕОГРАДЛоле Рибара 132аБеоград
BGАуто центар Анђелковић дооСтолачка 8Београд
BGАУТО ЦЕНТАР БЕСТ ДОО КАЛУЂЕРИЦА-ОГРАНАК АЦ БЕСТ БЕОГРАДКраља Петра Првог 13еБеоград, Калуђерица
BGАУТО ЦЕНТАР В&В ДОО БЕОГРАДСветог Николе 13Београд
BGАУТО ЦЕНТАР ЈОВАНОВИЋ В&Г ДОО ЛАЗАРЕВАЦСтанислава Сремчевића-Црног бр. 81Лазаревац
BGАУТО ЦЕНТАР ЈЕЦА ДОО ЛАЗАРЕВАЦСтефана Немање бр. 18Лазаревац
BGАУТО ЦЕНТАР КОЦИЋ ДОО БеоградПилота Михајла Петровића бр.75Београд
BGАУТО ЦЕНТАР МБ МИРОСЛАВ ЈОРГАЋЕВИЋ И ОРТАК ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ОД БЕОГРАД, ЛЕШТАНЕПетра Кочића 1Београд, Лештане
BGАУТО ЦЕНТАР МИХАИЛОВИЋ ДОО БЕОГРАД, СРЕМЧИЦА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕБеоградска 315Београд, Сремчица
BGАУТО ЦЕНТАР ПОПОВИЋ ДОО ПРОГАРВладе Обрадовића-каменог 114Београд-Сурчин
BGАУТО ТЕСТ ПЛУС ДОО БЕОГРАДКнеза Вишеслава 61еБеоград
BGАУТО СВЕ ДОО БЕОГРАД-СУРЧИНКружни пут 15аБеоград
BGАУТО ТУРИНГ ЦЕНТАР ДОО БАРАЈЕВОЖивка Стевановића - Жикице 48Барајево-Београд
BGАУТО ЧАЧАК Д.О.О.Зрењанински пут 83aБеоград
BGАУТОКОМЕРЦ АСГ Д.О.О. БеоградМокролушка 103аБеоград
BGАУТОКОМЕРЦ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ ДОО БЕОГРАД, СУРЧИНУлица прва бр. 84/цБеоград
BGАУТОПОЛИС 1РАКОВАЧКИ ПОТОК 1Београд
BGАУТОПРОМЕТ МБМ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)Аутопут бр. 5Београд
BGАУТОСАУРУС ДООМије Ковачевића 1Београд
BGАФИФА ДОО БЕОГРАДСтефана Првовенчаног 50Београд
BGБАВАРИА МОТОРС ДОО БЕОГРАДЗрењанински пут бр. 11ЕБеоград
BGБ.П.-КОМ Д.О.О.Светог Клемента 33Београд
BGБАЛКАН 2001, ОГРАНАК БЕОГРАДСтаро Сајмиште 29Београд
BGББС КОМПАНИ ДООБулевар Краља Александра 488аБеоград
BGБГД ПАРТНЕР Д.О.О.МокролушкаБеоград
BGБЕОГУМА ДОО, БЕОГРАД-ЧУКАРИЦАРадничка бр. 2Београд-Чукарица
BGБЛУТЕК АУТО ДОО БарајевоБратства и јединства 101бБеоград
BGБЛУТЕК АУТО ДОО БЕОГРАД-ОГРАНАК БЛУТЕК АУТО БАНОВО БРДО, БЕОГРАДИвице Девчића 1Београд
BGБЛУТЕК АУТО ДОО БЕОГРАД-ОГРАНАК БЛУТЕК АУТО, НОВИ БЕОГРАД, БЕОГРАДОмладинских Бригада 33аБеоград, Нови Београд
BGБогуновић доо Београд (Земун)Тошин Бунар 92 бБеоград (Земун)
BGБОКИ ДОО, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), АТОКУЋАПиранделова бр. 2аБеоград (Звездара)
BGБРАНИКС ДОО ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД УГРИНОВЦИЗемунска 148Београд, Угриновци
BGБС-ИТАЛ Ц.О. Д.О.О. БЕОГРАД, ЗЕМУН - Привредно друштво за производњу, трговину и услугеДалматинске Загоре 1Београд, Земун
BGВИР ДОО, БЕОГРАДЗрењанински пут 98нБеоград
BGГАГИЋ ТП ДОО БЕОГРАД(ПАЛИЛУЛА)Булевар Деспота Стефана 115Београд
BGГАЈИЋ ДОО ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДБратства и јединства 101 вБеоград
BGГМ АУТО Д.О.О. БеоградМилана Ракића 77аБеоград
BGГП МОТОРС ДОО, ЛАЗАРЕВАЦЈАНКА СТАЈЧИЋА 50Београд,Лазаревац
BGГПР СИСТЕМ ДОО, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)Вишњичка бр. 59Београд (Палилула)
BGАМСС Пословна јединица ПалилулаЗрењанински пут бр. 128дБеоград (Палилула)
BGГРАС ДОО БЕОГРАД, ЗЕМУН ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕБосанске Крајине 8Београд, Земун
BGГСПИ БЕОГРАДРузвелтова 19Београд
BGГТД АУТО ДОО, БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)Милорада Јовановића бр. 4Београд (Чукарица)
BGГУМАТРАК ДОО ОБРЕНОВАЦ, БАРИЧОбреновачки Пут 23Београд-Обреновац
BGГ-ФОРЦЕ ДООСловенска бр.6Београд
BGДЕВИХ Д.О.О. ЛазаревацДимитрије ТуцовићаЛазаревац
BGДЕМИ АУТО ДОО БЕОГРАДВишеградска 1Београд
BGДЕСЕТКА ПЛУС д.о.о. Београд (Канарево Брдо)Борска 43/мБеоград
BGДИНАРА СЕРВИС АД БЕОГРАДСаве Машковића 3-5Београд
BGДОКУМЕНТ ДООПартизанске авијације 8Београд
BGДУНАВ АУТО - Технички преглед КумодрашкаКумодрашка 247бБеоград-Вождовац
BGДУНАВ АУТО БЕОГРАД- Патријарха ДимитријаПатријарха Димитрија 24Београд
BGДУНАВ АУТО ДОО БЕОГРАД Кнеза ВишеславаКнеза Вишеслава бр. 61еБеоград
BGДУНАВ АУТО -Зрењанински пут БеоградЗрењанински пут 66цБеоград
BGЗОРАН & МАРКО КОМ ДОО БЕОГРАДСурчински пут 15бБеоград
BGИМИ ЦО 45, ОГРАНАК НОВИ БЕОГРАДЈурија Гагарина 225Београд
BGИНТЕГРА МОТОРС Д.О.О. БеоградСтаро Сајмиште 29Београд
BGИНТЕРЈУБА ДОО БЕОГРАДIII Нова 25аБеоград, Добановци
BGЈКП Ã¢â‚¬Å¾ПААРКИНГ СЕРВИС"Јурија Гагарина 175Београд
BGЈОКСИМОВИЋ ДМС ДОО ОБРЕНОВАЦ, ЗВЕЧКАБраће Јоксића 238аБеоград, Обреновац, Звечка
BGКАЛАБИЋ Д.О.О.ИлиндескаБеоград
BGКАР ДЕАЛ ДОО, БЕОГРАДСтаниславског 3Београд
BGКОЛЕ Г ДОО ЛАЗАРЕВАЦБранка Радичевића 42Лазаревац
BGКОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР ДООНиколе Вујачића 36Лазаревац
BGКОЛУБАРА-УСЛУГЕ Д.O.O. ЛАЗАРЕВАЦКолубарски трг 8Лазаревац
BGКОМИНГ ПРОДУКТ Д.О.О.II Саве Ковачевића 2АБеоград
BGКОНТРОЛ ТЕСТКумодрашка 240Београд
BGЛАСЕР д.о.о. трговинско предузеће Београд (Град)Видиковачки венац 2гБеоград
BGАУТО ЦЕНТАР ШАЈКОВИЋ Д.О.О.Кумодрашка 21Београд
BGЛА-АНД АУТОКумодрашка 390/49Београд
BGЛЕ ПАПИЕР ДОО БЕОГРАД, НОВИ БЕОГРАД ПРИВРЕДНО ДРУШТВОУстаничка 234Београд
BGЛУЈ МС ДОО Београд-РаковицаПатријарха Димитрија бр. 93АБеоград
BGЛУКИЋ М.Ј.Д. ТРЕЈД Д.О.О.Саве КовачевићБеоград
BGМАРИНА ТЕАМ ГРОУП ДОО ЛАЗАРЕВАЦ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕИбарски пут ббБеоград, Лазаревац
BGМЕГА АУТО ДОО ЛАЗАРЕВАЦ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕБранка Радичевића 95Београд, Лазаревац
BGМИНЕЛ Лазаревац Д.О.О.Милована ЛазаревицаБеоград
BGМУНГОС КОМПАНИ ДОО БЕОГРАД, НОВИ БЕОГРАД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИЗАМ ШПЕДИЦИЈУ И УСЛУГЕЉубинке Бобић 9ББеоград, Нови Београд
BGНЕШКОВИЋ ДОО, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)Кнеза Вишеслава бр. 31НБеоград
BGНИКО ЦИНК КОМЕРЦ ДОО, БАРАЈЕВОСветосавска 180аБеоград, Барајево
BGНИМАЈО ДОО КАЛУЂЕРИЦА, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕСмедеревски Пут 27бБеоград
BGНОВКОМЕРЦ-МСН ДОО СУРЧИНВојвођанска 427Београд, Сурчин
BGНЦД ДОО, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)Стефана Првовенчаног 54Београд
BGОДГОВОРНОСТ ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛАСланачки пут 26Београд
BGОГРАНАК ХЕНЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУНДобановачки пут 44Београд-Земун
BGОГРАНАК ХЕНЕКС НОВИ БЕОГРАДТрешњиног цвета ббБеоград
BGОМИКРОН 2000 Д.О.О. БЕОГРАДВојводе Степе 352Београд
BGСБЦ-ВЛАДАР ДОО ВреоциВелимира Степановића ббБеоград, Лазаревац
BGПАНДА ПРОМ ДОО, ЛАЗАРЕВАЦВељка Влаховића 23Београд, Лазаревац
BGПЕРАСПЕРА ДОО БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)Браће Јерковић 108аБеоград
BGПЕРУН-БМБ Д.О.О. РипањАвалска 266гБеоград - Рипањ
BGПИТАР ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦАПаштровићева ббБеоград
BGПОЉОПРИВРЕДНА КОРПОРАЦИЈА БЕОГРАД АД ПАДИНСКА СКЕЛАИндустрисјко насеље ббБеоград
BGПРЕТИКС ДОО СРЕМЧИЦА - БЕОГРАД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА И ТРГОВИНУМоштаничка 1аБеоград, Сремчица
BGПТ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАДАлександра Дубчека 30Београд
BGР.А.М.С. ДОО БЕОГРАД - ЗВЕЗДАРАБулевар краља Александра 379Београд
BGРЕС РОТА ДООЖоржа Клеменсоа 24Београд
BGРЕС РОТА ДОО БЕОГРАДЖоржа Клеменсоа бр. 24Београд
BGРМ ИНЖЕЊЕРИНГ ПЛУС ДОО БЕОГРАДКружни пут 125Београд
BGСАН СТЕФАНИ Д.О.О.Иве Лоле РибараБеоград
BGСИНИПЛАСТ ДОО, УМКАОбреновачки пут ббБеоград
BGСК ГРОУП БЕЛГРАДЕКнеза Вишеслава 88Београд-Раковица
BGСЛОДЕС Д.О.О.Борска 92ФБеоград
BGСПИД ДОО БЕОГРАД, ОБРЕНОВАЦИндустријска 8АБеоград, Обреновац
BGСТТС ДОО (ВОЖДОВАЦ)Витановачка 44 бБеоград, Вождовац
BGСУНЦЕ АУТО ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)Сурчинска 109Београд, Нови Београд
BGТ.И.М.ДОО, МЛАДЕНОВАЦКосмајска 141Београд, Младеновац
BGТАЛИЈА ФОУР огранак за преглед моторних возила и Рента-Кар БеоградРада Неимара 50Београд
BGТАМС ДОО,БЕОГРАДЈованке Радаковић 29аБеоград
BGТИМ КЛУБ ДОО БЕОГРАД, ВОЖДОВАЦ ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ТРАНСПОРТ И УГОСТИТЕЉСТВОУстаничка 234Београд
BGАУТО ЦЕНТАР РАДОЊИЋ Д.О.О.Водоводска 162аБеоград
BGТП ФОРСАЖ АУТО Д.О.О.Ауто пут за Нови Сад 47Београд
BGТРЕ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУНУгриновачка 39Београд - Земун
BGЈОВАН ГМП ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУНБраће Гавриловића бр. 17 ПБеоград - Земун
BGТУТТО СВЕ ДОО БЕОГРАД-СУРЧИНВојвођанска 414Београд-Сурчин
BGФЕ ПРОМ ДОО, СОПОТМилосава Влајића 138бБеоград,Сопот
BGФЛОЈД НО 1 Д.О.О. БЕОГРАДЈужни булевар 144Београд
BGХЕНЕКС Београд - ЗвездараЈованке Радаковић 33аБеоград
BGХЕНЕКС Београд - огранак Вождовац (Кумодраж)Кумодрашка 303Београд
BGХЕНЕКС д.о.о. Београд (Вождовац)Стефана Првовенчаног 28Београд-Вождовац
BGЦАПИН-1 ДОО БЕОГРАДВишњичка 91-гБеоград
BGЦЕНТАР КОНУС ДОО БЕОГРАД-БОРЧАИвана Милутиновића 37аБеоград, Борча
BGЦЕНТАР ЛАКИ ДОО БЕОГРАДНиколе Груловића 66Београд
BGЦЕНТАР МВМ Д.О.О. БеоградВојислава Илића 145Београд
BGWEST TRUCK doo BEOGRADЈужни Булевар 95Београд
BGWEST TRUCK doo BEOGRADПатријарха Павла 4Београд
BOАМСС ИСТОК ДОО БОЉЕВАЦ ПЈ БОРДрагише Мишовића 8Бор
BPДУНАВ АУТО ДОО БАЧКА ПАЛАНКАНовосадски пут 27Бачка Паланка
BPДУНАВ АУТО ДОО НОВА ГАЈДОБРАПролетерска 76Бачка Паланка, Нова Гајдобра
BPСПЕЕД ТРАДЕЖике Поповића 21Бачка Паланка
ČA"ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР" Д.О.О.Миладина Бошковића 1Чачак
ČAАУТО ГАРАНТ МОТОРС ЧАЧАК ДООИбарски пут ББЧачак
ČAАУТО ЈОВАНОВИЋ ДООСтара Пруга бр. 8Чачак
ČAАУТО ЦЕНТАР МИЛОШ ТРБУШАНИ,КОМАНДИТНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕАлександра Савића 9Чачак, Трбушани
ČAАУТО ЦЕНТАР СВИВ ДОО ЧАЧАКТранава ббЧачак
ČAАУТОСЕРВИС АД ЧАЧАК ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,УСЛУГЕ И ПРОМЕТМилутина Мандића бр. 8Чачак
ČAСВИВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ЧАЧАК, ТРНАВАТрнава ббЧачак, Трнава
ĆUА. Ц. ЂОРЂЕВИЋ ЋУПРИЈАБеоградска ббЋуприја
ĆUАУТО МИЛОШЕВИЋ Д.О.О.Вирине ББЋуприја
ĆUДУНАВ АУТО ДОО, БЕОГРАД Т.П. ЋупријаГробљаанска ББЋуприја
DEАМСС ДеспотовацРудничка 78Деспотовац
DEДУНАВ АУТО ДОО ДеспотовацРудничка 64Деспотовац
DEINTERTECHNIC DOO DESPOTOVACРудничка ббДеспотовац
GMБРАЋА КОВАЧЕВИЋ, Г. МИЛАНОВАЦ Д.О.О.Љубићска 52Горњи Милановац
GMКОБРА РИВ ДООБраће Петровића ББГорњи Милановац
ICПЕГАЗ ДОО ИВАЊИЦАМилинка Кушића бр. 106/1Ивањица
INДМД ЛИМИТЕД ДОО, ИнђијаСевероисточна радна зона - Пинц ббИнђија
INЕНЦО ДОО, ИНЂИЈАНовосадски пут ББИнђија
JAАУТО КУЋА ОЗОН, ЈАГОДИНАСтевана Првовенчаног ббЈагодина
JAЛИБЕРО-АУТО ДОО ЈАГОДИНАРибарски пут ббЈагодина
JAЛУЛЕ ДОО,ЈАГОДИНАРибарски пут ББЈагодина
JAП.Ј. ЈАГОДИНАКнегиња Милица ббЈагодина
JAДУНАВ АУТО ДОО ЈагодинаКнеза МилетеЈагодина
JAСТАРТ Д.О.О. Клокот7. ЈулЈагодина
KGБАКИ ДОО КРАГУЈЕВАЦКраљевачки батаљон бр. 129-131Крагујевац
KGГАЉАК ЈУНИОР КРАГУЈЕВАЦ, ДООИндустријска ббКрагујевац
KGДУНАВ АУТО ДОО БЕОГРАД, Т. П. КрагујевацДрагослава Срејовићa 53Крагујевац
KGЕНЕР ДОО, КРАГУЈЕВАЦБратства и Јединства 1Крагујевац
KGКИВИ 3 ДОО, КрагујевацВојвођанскаКрагујевац
KGКОЛЕ ПЕТРОЛ ДОО ДРАГОБРАЋА, КРАГУЈЕВАЦ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕДрагослава Срејовића 66Крагујевац
KGCOSTA AUTO DOO КРАГУЈЕВАЦГорњомилановачка 19Крагујевац
KGПРЕСТИЖ ПЛУС АУТО ДОО, КРАГУЈЕВАЦСлободе ббКрагујевац
KGТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ММР ДОО КРАГУЈЕВАЦГорњомилановачка 19Крагујевац
KIПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА КИКИНДАЈована Јовановића Змаја 20Кикинда
KLАУТОЦЕНТАР ДРАГИ ДОО КЛАДОВОСлободана Пенезића 102Кладово
KLБИНИ АУТО Д.О.О. КЛАДОВОЦерска 2Кладово
KOГУЛАН АУТО Д.О.О.Цара Лазара 214Ковин
KÃ…ТЕХНО БОШ - 08 ДОО КРУШЕВАЦСава Милошевић 33Крушевац
KÃ…АУТОКУЋА 007 ДОО, КРУШЕВАЦЈасички пут ББКрушевац
KVАУТО КОНТРОЛ ДОО, ПРОГОРЕЛИЦА, КРАЉЕВОПрогорелица 74аКраљево, Прогорелица
KVАУТОНАУТИК ЦЕНТАР-МИЛИКИЋ, КраљевоРатинска17 б
KVДУНАВ АУТО ДОО БЕОГРАД, Т. П. КраљевоВојводе Степе 45Краљево
KVЈУГОВЕС ДОО, КРАЉЕВОСрпски Устанак 17Краљево
KVСПИД МАСТЕР ДОО КРАЉЕВО, ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕЖички пут 74аКраљево
LEАУТОЛЕС ДОО ЛЕСКОВАЦМоравска 13Лесковац
LEАуто-центар Огњановић доо ЛесковацЊегошева 101Лесковац
LEНИКОС АУТО Д.О.О. ЛесковацРаде Жунића ббЛесковац
LOА.Т.Ц. ЂОРЂЕВИЋ ДОО, ЛОЗНИЦАРепублике Српске ббЛозница
LOАУТОЦЕНТАР ЈОВА ДОО, ЛЕШНИЦА26. Септембра бр. 95АЛозница
LOАЦ ЕЛМИ ДОО ЛОЗНИЦАОбилазни пут ббЛозница
LOБАЊЕВАЦ ДОО КРУПАЊ, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕВладе Зечевића бр. 175Крупањ
LOБЛУТЕК АУТО ДОО ОГРАНАК РМ ЕКСПОРТ МАЛИ ЗВОРНИКСветосавска ББМали Зворник
LOВАТРОГАС-КОМЕРЦ ДООГеоргија Јакшића бр. 1Лозница
LOДИС АУТО ДОО ЛОЗНИЦАБањска 43Лозница
LOДУНАВ АУТО ДОО ЛОЗНИЦАЦерска 19Лозница
LOПИК ЈЕДАН ДОО ЛЕШНИЦАКнеза Милоша бр. 56Лозница
NGАЦ ЈОВАНОВИЋ Д.О.О.Градиште ббНеготин
NGЕУРО КУЋА НЕГОТИНПикијева 9Неготин
NGОгранак Технички преглед МиткеНасеље Једек ббНеготин
NGАУТО МИЛЕНИЈУМ Д.О.О. НЕГОТИНМетеролошка станицаНеготин
NGГРАНДЕКС ДОО НЕГОТИНКарађорђева 146Неготин
NIВЕЛТ АУТОМОТИВЕ Д.О.О.Димитрија ТуцовићаНиш
NIДУНАВ АУТО БЕОГРАД ДОО, НишВизантијски булевар ББНиш
NIМ АУТО Д.О.О. НишКосовске девојке 83Ниш
NIМАДАУТО ДООВојводе Мишића 46 бНиш
NIМОДЕНА ДООГорњоадровачка бр. 4Ниш
NIНОВАК КОМЕРЦ ДООМајаковског бр. 20Ниш
NIПРИВРЕДНО ДРУШТВО БОГДАНОВИЋ ВДМ ДОО НИШМокрањчева 36Ниш
NIРИНЧИЋ АМК ДОО НИШМилорада Вељковића - Шпаје 15Ниш
NIТИЦА АУТО ДОО МАЛОШИШТЕ ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТНишка 34Дољевац, Малошиште
NSАБС-КОМПАНИ Д.О.О. ФУТОГРаде Кондића 2Нови Сад
NSАДРЕА ДОО ВетерникНовосадски пут 127Нови Сад
NSАУТО АРИС ДОО, КОВИЉИве Лоле Рибара 65Нови Сад, Ковиљ
NSАУТО БИРОФутошка 52Нови Сад
NSАУТО МОТО КЛУБ НОВИ САД, ДОО, НОВИ САДБулевар Ослобођења бр. 131Нови Сад
NSАУТО ОФИС 021, ОГРАНАК РУМЕНКАОслобођења 1Руменка
NSАУТО РАД Д.О.О. НОВИ САДИлирска 1ФНови Сад
NSАУТОКУЋА ЖАРЕ ДООЈована Цвијића бр. 14Нови Сад
NSАУТО-ТЕХНИКА ДОО НОВИ САД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНУ ТЕХНИКУ ЕКСПОРТ ИМПОРТСтевана Мокрањца 1Нови Сад
NSАЦ ЗЛОКОЛИЦА Д.О.О.Лазе КостићаЖабаљ
NSАЦ НИНИЋ-РАДАНОВИЋ Д.О.О.Николе Тесле 123Жабаљ
NSГЕНЕРАЛ-АУТО ДОО НОВИ САД, УНУТРАШЊИ И СПОЉНИ ПРОМЕТСентандрејски пут 157аНови Сад
NSГРИН АУТО ДОО НОВИ САДБранка Илића 3Нови Сад
NSДС ПРЕМИУМ ГРУПА ДОО НОВИ САДХероја Пинкија 64Нови Сад
NSКАРУЗО ДОО НОВИ САДКосовска 26бНови Сад
NSЛОЈД Д.О.О.ЧурушкаЖабаљ
NSМ.О.Т ДОО, НОВИ САДНовосадског сајма бр. 37Нови Сад
NSМАСТЕР ГРОУП Д.О.О.Руменачки 6Нови Сад
NSФЕРИТ ДОО БАЧЈНА 112Бач
NSМГО ДОО БАЧДоже Ђерђа 14Бач
NSМЕХАНИКА ГРОУП Д.О.О. ТЕМЕРИННовосадска 638Темерин
NSМОТО ГРАД ДОО НОВИ САД ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДФутошки пут 29Нови Сад
NSМОТО МАСТЕР ДОО НОВИ САДБајчи Жилинског 16Нови Сад
NSОГРАНАК ЦАРУСО, ВЕТЕРНИККосовска 26 бНови Сад, Ветерник
NSПАВИЋЕВИЋ ДООВојводе ПутникаНови Сад
NSПОБЕДА АУТО Д.О.О.Рада Кончара 1Нови Сад
NSПОСЕДРА ЕКСПОРТ ИМПОРТИве Лола Рибара бр. 4аНови Сад-Ветерник
NSПРЕМИУМ АУТО ДОО, НОВИ САДХероја Пинкија 64Нови Сад
NSПУМА ОД НОВИ САДМиленка Грчића 7аНови Сад
NSРАЈКО ДООРадоја Домановића бр. 45Нови Сад
NSСТАРТ ДОО КАЋСветосавска бр. 64АКаћ
NSСТАНИШИЋ Д.О.О. ФУТОГВојвођанска 8Нови Сад
NSТ-АУТО МАКС 021Булевар Ослобођења бр. 21Нови Сад
NSТАКО МОТОРС Д.О.О. БЕОЧИНСветосавска 39Нови Сад
NSТРГО АУТО-021 ДОО СРБОБРАННовосадски пут 8Србобран
NSУНИВЕРК ДОО НОВИ САД ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И УСЛУГЕЛазе Лазаревића 37 ДНови Сад
NPАЦ ЛАЂАР Д.О.О.БатњикНови Пазар
PAАуто МБЦ ДОО ПадинаЈанка Чмелика ббКовачица
PAАУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ ДООЈабучки пут бр. 101АПанчево
PAАуто центар ДМ плус ПанчевоЈабучки пут 157Панчево
PAАУТО ЦЕНТАР ПРИЗМА ДООБаваништански пут бр. 485Панчево
PAАутоцeнтар Зоки ПанчевоКнићанинова 1аПанчево
PAАутоцентар Пивашевић ПанчевоЈабучки пут ббПанчево
PAАЦС Зоки КовачицаЈНА ббКовачица
PAМ и М Петаковић ТрејдСкадарска ббПанчево
PIДУНАВ АУТО д.о.о. ПиротНиколе Пашића ббПирот
PIАМСС ПЈ ДимитровградГрадина ББДимитровград
PKСАВАН ДОО ПРОКУПЉЕБоже Илића бр. 2Прокупље
PNАМСЕК ГРУПА, ДОО, ПАРАЋИНТоме Живановића ББПараћин
PNДУНАВ АУТО ДОО ПараћинМајора Марка ббПараћин
PNМИЛИЋ ДОО ПАРАЋИН, Производно трговинско предузећеКњаза Милоша 35Параћин
PNРМ ДOO СТУБИЦАСтубица ббПараћин
PNТЕХНО ЖИВАНОВИЋ Д.О.О.Војводе Црепа ББПараћин
POАУТО МОТО ДРУШТВО ПОБЕДА ДОО ПОЖАРЕВАЦБоже Димитријевића 52Пожаревац
POАУТО ЦЕНТАР ТОПЛИЦА ДОО ПОЖАРЕВАЦЂуре Ђаковића ббПожаревац
POАУТО ЦЕНТАР ЗВЕЗДА ДОО ЖАБАРИКнеза Милоша ббЖабари
POАУТОТРАНСПОРТ ДОО КОСТОЛАЦНиколе Тесле 19Костолац
POАУТО-МИРКОС ДОО ПОЖАРЕВАЦЉубичевска насеље ббПожаревац
POТасић плус огранак ПожаревацКосте Абрашевића 11Пожаревац
POЦЕНТАР С ДОО ПОЖАРЕВАЦДвадесетседмог Априла ббПожаревац
PPЛОГИСТИК ФРЕНД ДОО ПРИЈЕПОЉЕБјелопољски пут ббПријепоље
PTБЛУТЕК АУТО - ОГРАНАК ТЕХНО САША19. Српске ударне бригаде бр.2Петровац
PTВЛАЈИЋ ДС ПЕТРОВАЦ ДООМлавска бр. 39Петровац
PTМПС СИСТЕМ ДООСрпских Владара ББПетровац на Млави
PTТасић плус д.о.о. ПетровацСрпских Владара 11Петровац на Млави
RUАУТО МОТО КЛУБ РУМА ДООВладимира Назора бр. 35Рума
RUАуто центар ШијакТрговачка 1Рума
RUАЦ БЕЗБЕДНОСТ ДОО ШАБАЦ - ХРТКОВЦИВојводе Степе 61Рума, Хртковци
RUЖИВАНОВИЋИ ДОО ПЛАТИЧЕВОЖелезничка 27Рума, Платичево
RUДунав ауто дооВука караџића 85Рума
RUЖИТОПРОМЕТ ДОО РУМА - ОГРАНАК ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД РУМАГлавна ббРума
RUЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ШИМАНОВЦИГолубиначка бр. 2Шимановци
RUЛУКИ КОМЕРЦ ДОО ПЕЋИНЦИ - ОГРАНАК ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДОрачки пут ббПећинци, Рума
RUСИМ ТРАНС ДОО ПЕЋИНЦИПрховачка бр. 35Пећинци
SAАУТО МОТО ЦЕНТАР САТ Д.О.О.Јесења 6Сента
SAМАШИНОРЕМОНТ ДОО, СЕНТАПетефи Шандора 45аСента
SC"Смешак" Д.О.О. СУРДУЛИЦАСурдуличких мученика 67Врање
SDTЕХНОАУТО СД Д.О.О.16. Октобра 27Смедерево
SDАУТО ЦЕНТАР ЛЕВКИЋ Д.О.О.Коларски пут ббСмедерево
SDДунав Ауто доо СмедеревоГоранска 8Смедерево
SMАУТО-ТЕСТ ЛАЋАРАК1.Новембра ббЛаћарак
SMПИНК АУТО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА1. Новембар 14Сремска Митровица
SMДобар Курс ДООВашарска ббЛаћарак
SMСИПКОМ ДОО ЛАЋАРАК1. Новембра 85Лаћарак
SMБЛУТЕК АУТО ДОО, Београд- ОГРАНАК ДТФ 1921Арсенија Чарнојевића бр.21Сремска Митровица
SMБЛУТЕК АУТО-БОБДЕКС СРЕМСКА МИТРОВИЦАМилоша Обилића бр. 138Сремска Митровица
SMДУО Д.О.О. Сремска МитровицаФрушкогорска 22Сремска Митровица
SMОСМИЦА ДОО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, САЛАШ НОЋАЈСКИСтојана Чупића ббСремска Митровица
SMПИТ СТОП.ГИЗ ДООВојводе Степе ббСремска Митровица
SOАМК МАГНЕТ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДОО СОМБОРНасеље Југ 3, Стапарски пут ббСомбор
SOБЛУТЕК АУТО Д.О.О. огранак МОД КљајићевоМоше Пијаде 47Сомбор
SOДунав Ауто Сомборзона ЦСомбор
SOДунав Ауто ОџациЖелезничка 22Сомбор
SOРЕМОНТ КОМАЗЕЦ ДОО СОМБОР, ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, СЕРВИС И УСЛУГЕКоњовићева 78Сомбор
SOФЕРИТ ДОО БАЧ-ОГРАНАК ФЕРИТ ОЏАЦИСомборска ббСомбор, Оџаци
SPАУТО БОЛЕ ПЛУС ДОО, УСЛУЖНО ТРГОВИНСКО ДРУШТВО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКАГлавашева 70/10Смедеревска Паланка
SPЈама д.о.о. Смедеревска ПаланкаМајора Гавриловића ббСмедеревска Паланка
STАМК ЗАСТАВА Д.О.О. Стара ПазоваЗмај Јовина 3Стара Пазова
STАуто центар РасадникБранка Радичевића 257Стара Пазова
STАТЦ МАКИ НОВА ПАЗОВАКраља Петра I Карађорђевића бр. 45Нова Пазова
STМЛАДОСТ КОМЕРЦ ДОО НОВА ПАЗОВАИндустријска зона ББНова Пазова
SUБК Александар дооЈована Микића 18Суботица
SUДУНАВ АУТО ДОО БЕОГРАД, Т.П. СуботицаБеоградски пут 21Суботица
SVАГРООПРЕМА СВИЛАЈНАЦ ДООЖикице Јовановића ШпанцаСвилајнац
Å AKМТ ЛОГИСТИК Д.О.О ШабацЦара Душана 14Шабац
Å AАМК Д.О.О. ШАБАЦМачванска 95Шабац
Å AАУТО-ЦЕНТАР МИЛОШЕВИЋ ОД ШАБАЦВојводе Јанка Стојићевића 98Шабац
Å AАУТО ЦЕНТАР МЛАДЕНОВИЋ ДОО ВАРНАШабачка бр. 19Шабац - Варна
Å AАУТОЦЕНТАР-ЈОВА, ДОО, ПРЊАВОРДр.Арчибалда Рајса бр. 23Прњавор
Å AАЦ БЕЗБЕДНОСТ ДОО ШАБАЦПетра Сокољанина 1Шабац
Å AБАЛКАН 2001 ДОО ШАБАЦ, ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕСветогорска ббШабац
Å AДунав Ауто д.о.о. КоцељеваНемањина 57Шабац
Å AДунав Ауто д.о.оЈанка Веселиновића ббШабац
Å AКључ 01, ШабацНиколе Пашића 48Шабац
Å AЛИБЕРТАС ДОО, ШАБАЦПоцерска 43Шабац
Å AМИНС-КОМЕРЦ ДОО ЉУБОВИЈАКашице ббЉубовија
Å AРИСТИЋ НВ АУТО Д.О.О. ШабацОбилазни пут ББШабац
Å ASIMTECH АУТО ДОО ШАБАЦКајмакчаланска бр. 15Шабац
Å AТ.П.В. ИМПАДЕКС ДОО МИШАРБеоградски пут ббШабац, Мишар
Å AХОЛИДЕЈ, ДОО, ШАБАЦОбилазни пут ББШабац
Å AЧАВИЋ ДОО ШАБАЦПоцерска 33Шабац
Å IАУТО БЕЛИ ДОО ПРИВИНА ГЛАВА, ШИД - ОГРАНАК ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА АУТО БЕЛИНиколе Тесле 6Шид
Å IДЕКИ-ЦОММЕРЦЕ ДОО АДАШЕВЦИБранка Радичевића 50Адашевци
Å IПОЉОАУТО ДОО ШИД ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕВука Караџића бр. 5Шид
TOМАР-ПЕТ ДОО ТОПОЛА (ВАРОШИЦА)Пилота Зорана Томића 24Топола
TSЕУРО СТИЛ ПАЈИЋ ДООПочековина ББТрстеник
TSЂУРА АУТО ДОО, ТРСТЕНИКСтари ТрстеникТрстеник
TTДЕРСАН ДОО ТУТИНIII Санџачке ББТутин
UBАУТО ЦЕНТАР МИЛОШЕВИЋ ДОО УБ-СОВЉАКСовљак ББУб
UBБЕСТ ТЕСТ ДОО УБ-СОВЉАКСовљак ББУб
UEАУТОКУЋА-РАЈЕВИЋ ДОО АРИЉЕРашкова Бара 102Ариље
UEБРАЋА КОСИЋ ДОО БАЈИНА БАШТАСветосавска бр. 4Бајина Башта
UEМД Ваген доо КосјерићСубјелски пут ббКосјерић
UEПЈ УжицеНиколе Пашића 4Ужице
UEРЕМОНТНИ ЦЕНТАР ПЛУС ДОО УЖИЦЕРадничка 11Ужице
VAАУТО МОТО СТИЛ ДОО ВАЉЕВОСувоборска 239Ваљево
VAАуто центар Новаковић доо ВаљевоЗдравка Јовановића 59Ваљево
VAАУТО-КУЋА РД ДОО, ЉИГРавногорска ббЉиг
VAЕУРОПА АУТО ЦЕНТАР ДОО ВАЉЕВОКарађорђева бр. 120Ваљево
VAКЕЗУН 2011 ДОО ВАЉЕВОСинђелићева 29Ваљево
VAНиколић дооМилана Станишића ббМионица
VAРЕМОНТ Д.О.О. ВаљевоУзун Миркова ББВаљево
VAДУНАВ АУТО ДОО ВАЉЕВОЉубомира Павловића 13Ваљево
VAНИКОЛИЋ ДОО - ТП ЛајковацДр. Лесе Мирковића 7аЛАЈКОВАЦ
VAТ.Д.Г. Ауто доо ВаљевоМајора Илића ббВаљево
VAТимоград доо ВаљевоСтевана Филиповића 9Ваљево
VBЕУРО КАР СТАНИЋ ВРЊАЧКА БАЊАКнеза Милоша 94Врњачка Бања
VPВИЦОНТ ВЕКТОР Д.О.О.Феликса КаницаВелика Плана
VRДИМА АУТО ПЛУС Д.О.О.Васе Смајевића ббВрање
VRДУНАВ АУТО д.о.о. ВрањеБулевар Авноја ббВрање
VRМЕГА ТРЕЈД МПМ Д.О.О.Петнаестог Новембра 121Прешево
VRПословна јединица ВрањеРадничка 6Врање
VRСИМОС ДОО ВРАЊЕМилана Богдановића 19Врање
VSАМК БУДУЋНОСТ-ТУРИНГ ДОО ВРБАСИвана Милутиновића бр. 12Врбас
VSСТ-КАРПОРТАЛ ДОО ВРБАС - ОГРАНАК ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛАОктобарска ббВрбас
VÃ…13 мај Земљорадничка задруга Бела ЦркваБеоградска 1АБела Црква
VÃ…ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ВРШАЦТрг Николе Пашића бр. 8Вршац
VÃ…УРМИКО ДОО ВРШАЦВојводе Степе Степановића 17Вршац
ZAДунав Ауто д.о.о. ЗајечарНеготински пут ббЗајечар
ZAАУТО Б&М ДОО ЗАЈЕЧАРЉубе Нешића 113Зајечар
ZRАУТОМОТО-ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР ДООЧарнојевићева 1Зрењанин
ZRМАКИ КОМЕРЦ ЈУНИОР - ЗрењанинЖарка Туринског 58Зрењанин
ZRМАЛЕШ-РИЛИЋ ДОО, ЗРЕЊАНИНБеоградска ббЗрењанин
ZRТАНАСИЋ ЗРЕЊАНИН ДОО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И ТРГОВИНУПере Добриновића ббЗрењанин
ZRЗЛАТИЋ ОРТАКА ЗЛАТИЋ АЛЕКСАНДРА И ДР ОРТАЧКО ДРУШТВО ЖИТИШТЕТемишварски друм ббЗрењанин

Корисни линкови

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – секција Регистрација возила

Правни основ

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011)
Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила („Службени гласник РС, бр. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012 и 121/2012) Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете