Управа за дуван

Управа обавља следеће послове: 1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, увоз и извоз дувана, односно обрађеног дувана; 2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа; 3) утврђује испуњеност услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи у складу са прописима којима се уређује област акциза; 4) води регистре и евиденционе листе; 5) води евиденције у вези са производњом, обрадом и прометом дувана, односно обрађеног дувана као и производњом и прометом дуванским производима; 6) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа; 7) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана и дуванских производа; 8) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима; 9) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа; 10) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона; 10а) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија; 11) обавља и друге послове у складу са законом.

Издавање решења о разврставању и упису у Регистар о маркама дуванских производа


Назив услуге

Издавање решења о разврставању и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Орган задужен за спровођење

Управа за дуван

Надзорни орган

Министарство финансија

Опис и потребна документа и изводи

Разврставање и упис дуванских производа у Регистар о маркама дуванских производа врши се  на писмени захтев произвођача односно увозника дуванских производа, у складу са чланом 37. Закона о дувану („Сл. гласник РС”, бр.101/05, 90/07, 95/10,  36/11, 93/12 и 108/13 - у даљем тексту Закон). Уз захтев, прилажу се докази о испуњености услова прописаних Законом.
 
Писмени захтев за упис, треба да садржи податке прописане чланом 9. Правилника о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради и промету дувана и дуванских производа („Сл. гласник РС“, бр.114/05).

Уз захтев за упис у Регистар о маркама дуванских производа, привредни субјект подноси:

1) акт надлежног државног органа о регистрацији робне марке дуванског производа, ако је донет, односно изјаву уколико акт није донет;

2) закључен уговор између увозника и иностраног произвођача дуванских производа, односно његовог овлашћеног дистрибутера.
Када се доставља уговор са овлашћеним дистрибутером иностраног произвођача, потребно је доставити и уговор закључен између тог овлашћеног дистрибутера и иностраног произвођача.
 
Увозник цигарета мора да приложи доказ да је овлашћен да може да врши дистрибуцију цигарета (са тачно наведеним називима робних марака) за које подноси захтев, на територији Републике Србије. Овлашћење може бити као посебан акт или као саставни део уговора (нпр: уговорна клаузула или анекс).
 
Уговор о лиценцној/подлиценцној производњи дуванских производа закључен између домаћег произвођача дуванских производа и иностраног носиоца жига, када се подноси захтев за упис дуванских производа који ће се лиценцно производити на територији Републике.
 
Када се подноси захтев за упис осталих дуванских производа (цигара, цигарилоса итд), уговор или овлашћење морају да садрже или тачно наведене називе робних марака дуванских производа за које се подноси захтев или клаузулу којом се увозник овлашћује за дистрибуцију свих дуванских производа из производног програма иностраног произвођача, са ажурним списком производног асортимана.

Напомена: уговор са овлашћењем мора да има све битне формалне елементе уговора: датум закључења, рок важења, потписе и печате уговорних страна итд.
 
Уколико се доставља као посебан акт, овлашћење мора имати датум издавања, рок важења, потпис и печат даваоца овлашћења.
 
Када су уговор и овлашћење на страном језику, доставља се фотокопија на страном језику и превод од стране овлашћеног судског тумача (са потписом и печатом тумача). Превод се доставља као оригинал или као оверена фотокопија.
 
Када су уговор и овлашћење на српском језику, доставља се оригинал или оверена фотокопија;

3) изглед паковања дуванског производа доставља се на CD-у као и превод назива дуванског производа и текста наведеног на паковњу дуванског производа;

4) извод са рачуна привредног субјекта да је плаћена републичка административна такса за решење о упису у Регистар, у висини од 2.700,00 динара, за сваку робну марку за коју је поднет захтев. Такса се уплаћује на рачун буџета Републике:
«рачун повериоца-примаоца» 840-742221843-57
«број модела» 97
«позив на број (одобрење)» контролни број са шифром општине према седишту уплатиоца
«сврха плаћања» републичка административна такса-тарифни број 223. став 1.
«поверилац - прималац» буџет Републике

Подноси се један од доказа: оригинал налога за уплату оверен печатом банке или поште; оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке. 

Напомена: шифра општине може се наћи у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16… и 36/18) или у Пореској управи.
 
Сходно члану 68. Закона, решење о упису у Регистар о маркама дуванских производа, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“. О објављивању решења стара се Управа за дуван, а трошкове објављивања, уплатом новчаних средстава на рачун ЈП „Службени гласник“, Београд, сноси лице коме је издато решење које се објављује.

Привредни субјект може ставити дувански производ у промет, на тржиште Републике Србије, након уписа дуванског производа у Регистар о маркама дуванских производа и објаве малопродајне цене у „Службеном гласнику Републике Србије“.
 
Изузетно, произвођач односно увозник дуванских производа није дужан да пре стављања у промет одреди и пријави малопродајне цене дуванских производа, када се ти производи отпремају ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, као и на производе који се отпремају у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима.

Где и како

Захтев за пружање наведенe услугe, привредни субјекти могу поднети лично, у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, Београд, сваког радног дана од 9,00 до 12, 00 часова, односно путем поште, на исту адресу.

Информације на тел: 011/3021-804, 3021-806;
 

Правни основ

Закон о дувану

Оригинални обрасциКоментари

Управа за дуван

www.duvan.gov.rs

Београдска 70

011/3021-801

-