Управа за дуван

Управа обавља следеће послове: 1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, увоз и извоз дувана, односно обрађеног дувана; 2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа; 3) утврђује испуњеност услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи у складу са прописима којима се уређује област акциза; 4) води регистре и евиденционе листе; 5) води евиденције у вези са производњом, обрадом и прометом дувана, односно обрађеног дувана као и производњом и прометом дуванским производима; 6) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа; 7) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана и дуванских производа; 8) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима; 9) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа; 10) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона; 10а) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија; 11) обавља и друге послове у складу са законом.

Упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа


Назив услуге

Упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

Орган задужен за спровођење

Управа за дуван

Надзорни орган

Министарство финансија

Опис и потребна документа и изводи

У року од 30 дана од дана достављања решења Управе за дуван, којим се издаје дозвола за обављање делатности увоза дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа, привредни субјект, сходно члану 54. Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13 - у даљем тексту: Закон),  подноси захтев за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа, који мора да садржи податке прописане чланом 8. Правилника о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради и промету дувана и дуванских производа („Сл.гласник РС“, број 114/05).

Уз захтев за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа привредни субјект подноси:

1) доказ о плаћеној накнади у висини од 10.467.635,34  динара. Накнада се може платити и у пет једнаких годишњих рата, с тим да се свака наредна рата увећава за индекс потрошачких цена, у складу са чланом 54. Закона. Накнада се уплаћује на рачун буџета Републике:

«рачун повериоца-примаоца» 840-742292843-69
«број модела» 97
«позив на број (одобрење)» контролни број са шифром општине према седишту уплатиоца*
«сврха плаћања» накнада за упис у регистар
«поверилац-прималац» буџет Републике;

Подноси се један од доказа: оригинал налога за уплату оверен печатом банке или поште; оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке. 
 
2) доказ о  плаћеној републичкој административној такси за решење о упису у Регистар, у висини од 2.700,00 динара. Такса се уплаћује на рачун буџета Републике:
«рачун повериоца-примаоца» 840-742221843-57
«број модела» 97
«позив на број (одобрење)» контролни број са шифром општине према седишту уплатиоца*
«сврха плаћања» републичка административна такса-тарифни број 223. став 1.
«поверилац-прималац» буџет Републике
 
Подноси се један од доказа: оригинал налога за уплату оверен печатом банке или поште; оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке. 
 
*Шифра општине може се наћи у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16… и 36/18) или у Пореској управи.

Решење о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, у складу са чланом 68. Закона. О објављивању решења стара се Управа за дуван, а трошкове објављивања, уплатом новчаних средстава на рачун ЈП „Службени гласник“, Београд, сноси лице коме је издато решење које се објављује.

Привредни субјект може отпочети са обављањем делатности увоза дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа, након уписа у Регистар.

Где и како

Захтев за пружање наведених услуга, привредни субјекти могу поднети лично, у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, Београд, сваког радног дана од 9,00 до 12, 00 часова, односно путем поште, на исту адресу.

Информације на тел: 011/3021-804, 3021-806;

Правни основ

Закон о дувану

Оригинални обрасциКоментари

Управа за дуван

www.duvan.gov.rs

Београдска 70

011/3021-801

-