Управа за дуван

Управа обавља следеће послове: 1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, увоз и извоз дувана, односно обрађеног дувана; 2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа; 3) утврђује испуњеност услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи у складу са прописима којима се уређује област акциза; 4) води регистре и евиденционе листе; 5) води евиденције у вези са производњом, обрадом и прометом дувана, односно обрађеног дувана као и производњом и прометом дуванским производима; 6) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа; 7) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана и дуванских производа; 8) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима; 9) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа; 10) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона; 10а) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија; 11) обавља и друге послове у складу са законом.

Издавање/обнављање дозволе за увоз дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа


Назив услуге

Издавање/обнављање дозволе за увоз дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

Орган задужен за спровођење

Управа за дуван

Надзорни орган

Министарство финансија

Опис и потребна документа и изводи

Привредни субјект који намерава да започне обављање делатности увоза дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа, дужан је да, у складу са чланом 52. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13 - у даљем тексту: Закон), Управи за дуван поднесе писани захтев за добијање дозволе за обављање делатности увоза дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа. Уз захтев се прилажу докази о испуњености услова прописани Законом.

Докази који се прилажу уз захтев:

1) решење о регистрацији привредног субјекта (доказ о регистрацији привредног субјекта прибавља Управа за дуван по службеној дужности, осим уколико га привредни субјект сам не прибави);


2) све закључене уговоре о снабдевању (који морају имати потпис, печат, датум закључења и рок важења) са иностраним произвођачем или овлашћеним дистрибутером иностраног произвођача. Када је закључен уговор са овлашћеним дистрибутером иностраног произвођача, тада се доставља и уговор између иностраног произвођача и његовог овлашћеног дистрибутера, или овлашћење дистрибутеру од стране иностраног произвођача.
 
Увозник цигарета, поред уговора, мора имати и овлашћење иностраног произвођача или његовог овлашћеног дистрибутера за дистрибуцију тих цигарета на тржишту Републике.
 
Овлашћење мора садржати називе цигарета за које је увозник овлашћен и може бити саставни део уговора или посебан документ.
 
Уговор и овлашћење са иностраним произвођачем или овлашћеним дистрибутером иностраног произвођача се достављају у фотокопији на језику на коме је уговор сачињен. Поред тога, потребно је доставити и оригинал превода истог на српски језик од стране овлашћеног судског тумача (потребно је да свака страна уговора и овлашћења има печат судског тумача, a последња страна уговора и овлашћења мора бити печатирана и потписана од стране судског тумача) или, уколико превод уговора овлашћеног судског тумача није оригинал, потребно је доставити оверену копију;

3) да одговорно лице у привредном субјекту у последње три године, које претходе дану подношења захтева, није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима.
 
Овај услов односи се и на одговорно лице у повезаном лицу са привредним субјектом (у смислу закона којим се уређује порез на добит предузећа), као и на одговорно лице у правном лицу, чији је правни следбеник привредни субјект који подноси захтев.
 
Као доказ се подноси уверење о неосуђиваности МУП-а Србије за наведена одговорна лица, које не може бити старије од 30 дана пре дана подношења захтева.
 
Напомена: уколико привредни субјект, који подноси захтев, нема повезано лице или правног претходника, потребно је да о томе достави изјаву одговорног лица;

4) доказ о плаћеној републичкој административној такси за решење о испуњености услова, у висини 80.800,00 динара. Такса се уплаћује на рачун буџета Републике:

«рачун повериоца-примаоца» 840-742221843-57

«број модела» 97

«позив на број (одобрење)» контролни број са шифром општине према седишту уплатиоца

«сврха плаћања» републичка административна такса-тарифни број 222. тачка 3)

«поверилац-прималац» буџет Републике

 
Подноси се један од доказа: оригинал налога за уплату оверен печатом банке или поште; оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке.

Напомена: шифра општине може се наћи у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16...и 36/18) или у Пореској управи.

Где и како

По пријему захтева привредног субјекта (са прописаним доказима), Управа за дуван спроводи поступак утврђивања испуњености услова и, уколико су услови испуњени, издаје дозволу за обављање делатности увоза дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа. 

Дозвола се издаје на период од пет година.

Захтев за пружање наведених услуга, привредни субјекти могу поднети лично, у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, Београд, сваког радног дана од 9,00 до 12, 00 часова, односно путем поште, на исту адресу.

Информације на тел: 011/3021-804, 3021-806;

Правни основ

Закон о дувану

Оригинални обрасциКоментари

Управа за дуван

www.duvan.gov.rs

Београдска 70

011/3021-801

-

еАнкете