Управа за дуван

Управа обавља следеће послове: 1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, увоз и извоз дувана, односно обрађеног дувана; 2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа; 3) утврђује испуњеност услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи у складу са прописима којима се уређује област акциза; 4) води регистре и евиденционе листе; 5) води евиденције у вези са производњом, обрадом и прометом дувана, односно обрађеног дувана као и производњом и прометом дуванским производима; 6) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа; 7) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана и дуванских производа; 8) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима; 9) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа; 10) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона; 10а) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија; 11) обавља и друге послове у складу са законом.

Издавање/обнављање дозволе за обављање производње дувана


Назив услуге

Опис и потребна документа и изводи

Орган задужен за спровођење

Управа за дуван

Надзорни орган

Министарство финансија

Опис и потребна документа и изводи

Докази који се прилажу уз захтев:

1) решење о регистрацији привредног субјекта (доказ о регистрацији привредног субјекта прибавља Управа за дуван по службеној дужности, осим уколико га привредни субјект сам не прибави);
 
2) да подносилац захтева има најмање 5 ха обрадивих површина у власништву, под закупом, односно у кооперацији са физичким лицем-произвођачем дувана (подноси се поседовни или власнички лист о поседовању обрадиве земље под дуваном или уговор о закупу оверен у суду или општини са тачно назначеним периодом коришћења, катастраском општином, катастарском парцелом (број и назив), површином парцеле или потписане и оверене уговоре о производњи са физичким лицима (кооперантима) који треба да садрже: име, презиме, адресу, ЈМБГ, регистарски број газдинства (РБГ); површину парцеле (ха) под дуваном; место, катастарску парцелу (број и назив), катастарску општину, назив потеса односно парцеле; тип и сорту дувана);

3) оригинал или оверена фотокопија записника пољопривредне инспекције о испуњености услова који се односе на поседовање техничких могућности за пољопривредну обраду и припрему замљишта за сетву, бербу, сушење, сортирање, паковање и друге неопходне радње до припреме дувана за обраду;

4) све закључене предуговоре/уговоре о снабдевању (који морају имати потписе, печате, датум закључења и рок важења) са обрађивачима дувана, осим ако подносилац захтева није истовремено уписан у Регистар обрађивача дувана. Уговори се подносе у оригиналу или овереној фотокопији;

5) да одговорно лице у привредном субјекту, у последње три године које претходе дану подношења захтева, није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене производње, односно трговине дуваном (подноси се уверење o неосуђиваности МУП-а Србије, које не може бити старије од 30 дана пре дана подношења захтева).

6) оригинал или оверена фотокопија записника пољопривредне инспекције о испуњености услова у погледу обезбеђивања одговарајућег простора за смештај дувана , ако намерава да се бави и откупом дувана. Уколико привредни субјект намерава да се бави откупом дувана, дужан је да доставити одлуку директора.
 
Напомена: за добијање доказа из тач. 2, 3. и 6, привредни субјект подноси захтев надлежној пољопривредној инспекцији;

7) доказ о плаћеној републичкој административној такси за решење о испуњености услова, у висини од  2.700,00 динара. Такса се уплаћује на рачун буџета Републике:

«рачун повериоца-примаоца» 840-742221843-57

«број модела» 97

«позив на број (одобрење)» контролни број са шифром општине према седишту уплатиоца

«сврха плаћања» републичка административна такса-тарифни број и 222. тачка 1)

«поверилац-прималац» буџет Републике


Подноси се један од доказа: оригинал налога за уплату оверен печатом банке или поште; оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке.

Напомена: шифра општине може се наћи у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/16…36/18) или у Пореској управи.

Где и како

Привредни субјект који намерава да започне обављање делатности производње дувана, дужан је да у складу са чланом 9. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13 - у даљем тексту: Закон), поднесе Управи за дуван писани захтев за добијање дозволе за обављање делатности производње дувана. Уз захтев се прилажу докази о испуњености услова прописани Законом и Правилником о условима у погледу обрадивих површина, техничке могућности и простора за производњу дувана („Службени гласник РС“, број 9/06).
 
По пријему захтева привредног субјекта (са прописаним доказима), Управа за дуван спроводи поступак утврђивања испуњености услова и, уколико су услови испуњени, издаје дозволу за обављање делатности производње дувана. Решење којим се издаје дозвола за обављање делатности производње дувана,  Управа за дуван доноси по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове пољопривреде.
 
Дозвола се издаје на период од пет година.

Захтев за пружање наведених услуга, привредни субјекти могу поднети лично, у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, Београд, сваког радног дана од 9,00 до 12, 00 часова, односно путем поште, на исту адресу.

Информације на тел: 011/3021-804, 3021-806;

Правни основ

Закон о дувану

Оригинални обрасциКоментари

Управа за дуван

www.duvan.gov.rs

Београдска 70

011/3021-801

-