Управа за дуван

Управа обавља следеће послове: 1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, увоз и извоз дувана, односно обрађеног дувана; 2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа; 3) утврђује испуњеност услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи у складу са прописима којима се уређује област акциза; 4) води регистре и евиденционе листе; 5) води евиденције у вези са производњом, обрадом и прометом дувана, односно обрађеног дувана као и производњом и прометом дуванским производима; 6) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа; 7) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана и дуванских производа; 8) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима; 9) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа; 10) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона; 10а) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија; 11) обавља и друге послове у складу са законом.

Издавање/обнављање/одузимање дозвола за ТРГОВИНУ НА МАЛО дуванским производима и упис у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима


Назив услуге

Издавање/обнављање/одузимање дозвола за ТРГОВИНУ НА МАЛО дуванским производима и упис у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима

Орган задужен за спровођење

Управа за дуван 

Надзорни орган

Министарство финансија

Опис и потребна документа и изводи

Управа за дуван обавештава привредне субјекте који подносе захтев за добијање дозволе за трговину на мало дуванским производима да су у складу са чл. 45. и 47. Закона о дувану („Сл. гласник РС”, бр. 101/05,  90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), дужни да поднесу следећу документацију, односно доказе:

1. Захтевкоји можете добити у Управи за дуван или га одштампати са нашег сајта www.duvan.gov.rs 
Подносилац треба да попуни захтев свим траженим подацима. Такође, потребно је приложити фотокопију ПИБ–а (порески идентификациони број);

2. Важећи предуговор/уговор о снабдевању дуванским производима са трговцем на велико дуванским производима који је уписан у Регистар трговаца на велико (све закључене предуговоре/уговоре), са датумом, потписима и печатима уговорних страна;

3.  Решење о регистрацији привредног субјекта, као и сва решења у којима је регистрована нека од промена у привредном субјекту (доказ о регистрацији привредног субјекта прибавља Управа за дуван по службеној дужности, осим уколико га привредни субјект сам не прибави);
 
 4. За малопродајни објекат изван седишта привредног субјекта (односи се само на привредна друштва и/или друге облике организовања),  потребно је доставити одлуку одговорног лица са потписом и печатом;

 5. Доказ о плаћеној накнади у висини од 15.070,74 динара по малопродајном објекту (накнада се плаћа на рачун буџета Републике тако што се на налогу за пренос у реду «рачун повериоца-примаоца» исписује број 840-742291843-62, у реду «број модела» исписује број 97, а у реду «позив на број (одобрење)» исписује се контролни број са шифром општине према седишту уплатиоца**, односно у рубрици «сврха плаћања» исписује се текст «накнада за давање дозволе за обављање трговине на мало дуванским производима» и у рубрици «поверилац-прималац» исписују се речи «буџет Републике».

 
Подноси се један од доказа: оригинал налога за уплату оверен печатом банке или поште; оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке. 

6. Доказ о плаћеној репубилчкоj административној такси у висини од 270,00 динара за решење о испуњености услова за обављање трговине на мало дуванским производима за сваки малопродајни објекат за који се тражи дозвола; такса се плаћа на рачун буџета Републике тако што се на налогу за пренос у реду «рачун повериоца-примаоца» исписује број 840-742221843-57, у реду «број модела» исписује се број 97, а у реду «позив на број (одобрење)» исписује се контролни број са шифром општине према седишту уплатиоца**, односно у рубрици «сврха плаћања» исписује се текст «републичке административне таксе-тарифни број 222. тачка 6)» и у рубрици «поверилац-прималац» исписују се речи «буџет Републике».

Подноси се један од доказа: оригинал налога за уплату оверен печатом банке или поште; оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке. 

** Шифра општине може се наћи у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС”, бр. 16/16, … и 36/18) или у Пореској управи.

7. Попуњена изјава о неосуђиваности која се може добити у Управи за дуван или одштампати са нашег сајта.
 
Напомена: Управа за дуван испуњеност овог услова проверава по службеној дужности. 

Где и како

Попуњен захтев са пратећом документацијом можете предати путем поште или лично на адресу: 
Управа за дуван, Београдска 70/1, 11000 Београд.

Информације на тел: 011/3021-804, 3021-806.

Напомена: За трговину на мало дуванским производима путем хјумидора прoписани су додатни услови – чл. 45. и 49. Закона о дувану и Правилник о условима за постављање хјумидора у угоститељским и малопродајним објектима („Сл. гласник РС”, бр. 116/05).

Правни основ

Закон о дувануКоментари

Управа за дуван

www.duvan.gov.rs

Београдска 70

011/3021-801

-