Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Заказивање термина за подношење захтева за регистрацију возила - Ивањица
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Заказивање термина за подношење захтева за регистрацију возила

Орган задужен за спровођење

Податке у регистар уписује организациона јединица МУП-а  (Полицијска управа или Полицијска станица) и то за следеће случајеве:
1. физичка лица – територијално надлежна Полицијска управа, односно Полицијска станица на којима власник возила има пријављено пребивалиште,
2. правна лица – према седишту правног лица.
3. предузетничке радње –према пребивалишту предузетника – власника радње,
4. огранци привредног друштва – према месту пословања огранка уз прилагање доказа о упису огранка у регистар код надлежног органа и писмене сагласности власника возила,
5. прималац лизингу –према пребивалишту, односно седишту власника возила, односно корисника лизинга уз писмену сагласност власника.

Возило се региструје уписом прописаних података у евиденцију – јединствени регистар возила. На основу уписаних података надлежни орган власнику издаје потврду о регистрацији, регистарске таблице и регистрациону налепницу.

Надзорни орган

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – Управа за управне послове

Опис

Термин у Полицијској станици Ивањица може заказати власник возила или овлашћено лице у име власника возила на територији Полицијске станице на којој власник има пријављено пребивалиште, односно регистровано седиште.

Приликом доласка у заказано време потребно је са собом понети сва потребна документа као и доказ о уплати такси. Информације о потребним документима и таксама можете наћи на огласној табли Полицијске станице Ивањица и на званичној Интернет презентацији Министарства унутрашњих послова – секција Документи грађана - Регистрација возила.

У случају да са собом немате све наведено услуга неће бити извршена.

Где и како

Полицијска станица Ивањица
Милана Михаиловића бр. 1 Ивањица

Корисни линкови

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – секција Документи грађана - Регистрација возила.


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете