Завод за социјално осигурање

Завод за социјално осигурање образован је Законом о министарствима (''Службени гласник РС'', бр. 43/07, 65/08, 16/11 и 72/12) као посебна организација са задатком да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на примену међународних уговора о социјалном осигурању, израду административних уговора за примену међународних уговора о социјалном осигурању, израду споразума о накнади трошкова здравствене заштите, израду двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјалном осигурању, учешће у обрачуну трошкова здравствене заштите и друге послове одређене законом.

Потврда о животу


Назив услуге

Потврда о животу

Орган задужен за спровођење

Завод за социјално осигурање

Опис

Потврда о животу је документ којим корисник права на давање из пензијског и инвалидског осигурања (пензија,рента, новчана накнада итд.) носиоцу осигурања - исплатиоцу давања, доказује да је жив и да и даље постоји правни основ за исплату тог давања.

Где и како

Потврда о животу се, по правилу, доставља једном годишње, на захтев иностраног носиоца осигурања.

Потврду оверава:

- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у дирекцији и својим  филијалама) и Завод за социјално осигурање-без накнаде,

- На основу личног присуства корисника давања и увида у његову личну исправу (лична карта или пасош) или

- јавни бележник (нотар) по ценама из јавнобележничке тарифе. 

Правни основ

Закључени међународни уговори о социјалном осигурању.

Оригинални обрасциКоментари

Завод за социјално осигурање

http://www.zso.gov.rs

Булевар уметности 10

+381 11 / 311-54-71

+381 11 / 311-54-70

еАнкете