Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Инструкцијa у вези начина и поступка остваривања права ослобођења од плаћања увозних дажбина на увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом


Назив услуге

Инструкцијa у вези начина и поступка остваривања права ослобођења од плаћања увозних дажбина на увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом

Орган задужен за спровођење

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Опис

ПОТВРДА МИНИСТАРСТВА

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике по добијеној потврди о степену телесног оштећења надлежног органа вештачења Фонда, односно о потврди о групи инвалидитета надлежног општинског органа у року од 30 дана   издаје потврду о ослобађању од плаћања увозних дажбина на увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом лицу које је поднело захтев.

Потврда Министарства издаје се у два примерка, од којих један остаје у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (за архиву), а други се шаље подносиоцу захтева.

Уколико је код лица утврђен степен телесног оштећења од 100% по једном основу, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике издаје потврду у три примерка (једна за архиву Министарства рада, запошљавања и социјалне политике), а друге две подносиоцу захтева.

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ ПОТВРДАМА У МИНИСТАРСТВУ РАДА, ЗАПОШЉАВАЊЉА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике води електронску базу података о издатим потврдама. 

База података садржи следеће елементе: име и презиме лица које остварује право на царинске олакшице, јмбг лица, адреса пребивалишта, организациону јединицу Фонда, односно надлежног општинског органа које је издало потврду, број досијеа у организационој јединици, односно надлежном општинском органу које је издало потврду, датум издавања потврде од стране организационе јединице Фонда ПИО, односно надлежног општинског органа,  утврђен степен телесног оштећења односно групе инвалидитета, датум пријема потврде у Министарству, број потврде и датум издавања од стране Министарства и број примерака потврде издате од стране Министарства.

ЦАРИНА

Лица из члана 192. тачка 11а Царинског закона («Службени гласник РС», бр 73/03 и 61/05) ради оставарења права на ослобађање од увозних дажбина на увоз путничког аутомобила дужна су царинском органу поднети потврду Министарства рада, запошљавања  и социјалне политике.

Инвалидна лица, из члана 192. тачка 11а Царинског закона односно лица са 100%, телеснoг оштећења ради рефундације ПДВ на увоз путничког аутомобила потврду (o наведеном степену телесног оштећења ) Министарства рада, запошљавања  и социјалне политике  подносe , у два примерка, надлежној царинарници од којих један примерак задржава надлежна царинарница, а други примерак царинарница оверава и враћа кориснику повластице ради реализације  поступка рефундације плаћеног ПДВ.

Где и како

1. Вештачење о постојању телесног оштећења обавља се у Републичком фонду за ПИО запослених за лица која нису обавезно осигурана на ПИО, и лица који су у систему социјалне заштите и осигуранике запослене;

2. Вештачење о постојању телесног оштећења обавља се у Републичком фонду за ПИО самосталних делатности за осигуранике који обављају самосталну делатност и пољопривреднике.

По обављеном вештачењу Фондови издају:

1. Потврду о степену телесног оштећења, уколико је утврђено телесно оштећење од најмање 70%, или се ради о слепом  лицу, лицу оболелом од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, од параплегије и квадриплегије, од церебралне и дечије парализе; или се  ради о вишеструко ометеном детету које је у отвореној заштити,односно о којем родитељи непосредно брину.
Потврду о утврђеном степену телесног оштећења по службеној дужности надлежни  Фонд доставља Министарству рада, запошљавања и социјалне политике - Сектору за заштиту особа са инвалидитетом и о истом обавештава подносиоца захтева. 
 
2. Уколико се утврди телесно оштећење у мањем проценту од 70 %, односно ако се утврди да телесно оштећење не постоји надлежни Фонд о томе обавештава подносиоца захтева. 

Корисни линкови

ЗАХТЕВ

Лица из члана 192. тачка 11а Царинског закона («Службени гласник РС», бр 73/03 и 61/05) ради остваривања права на ослобађање од увозних дажбина на увоз путничког аутомобила дужна су поднети:

1. Захтев за утврђивање телесног оштећења, ради остваривања права на ослобађање од увозних дажбина подноси се организационој јединици Републичког Фонда запослених према пребивалишту лица које подноси захтев на прописаном обрасцу Фонда;

2. Лица осигурана по основу запослења захтев за утврђивање телесног оштећења, ради остваривања права на ослобађање од увозних дажбина подносе  организационој јединици Републичког Фонда запослених последњег осигурања; 

3. Лица која су осигурана по основу самосталне делатности и пољопривредници подносе захтев за утврђивање телесног оштећења, ради остваривања права на ослобађање од увозних дажбина  Републичком Фондау ПИО самосталних делатности.

4. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од прве до пете групе,  ради остваривања права на ослобађање од увозних дажбина, подносе захтев за издавање потврде о групи инвалидитета служби за борачко-инвалидску заштиту у општини према пребивалишту лица.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. За лица – потребну оригиналну медицинску документацију, а  уколико се ради о детету вишеструко ометеном у развоју и уверење да се родитељи непосредно брину о детету (Уверење издаје надлежни орган старатељства);

2. За осигуранике – потребну оригиналну медицинску документацију, оверени препис радне књижице, потврду о задњем запослењу и пријаву о повреди на раду , односно доказ о професионалном обољењу;

3. За кориснике пензија – потребна оригинална медицинска документација и чек од пензије; 

4. За војне и цивилне инвалиде рата од прве до пете групе – правноснажно решење надлежног органа о признавању својства ратног војног инвалида и цивилног инвалида рата.

ПОСТУПАК РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ-а

Лица, која испуњавају услов, из члана 192. тачка 11а Царинског закона, односно лица са 100% телесног оштећења по једном основу, а извршила су увоз аутомобила, могу остварити право на  рефундацију плаћеног  ПДВ-а. Уз захтев за рефундацију плаћеног ПДВ на прописаном обрасцу (образац се може преузети на интернет презентацији Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.) подноси се и следећа документација:

1. Примерак потврде на којој је царинарница потврдила да је ПДВ плаћен и исту вратила кориснику повластице ради реализације поступка рефундације плаћеног ПДВ-а; 

2. Јединствена царинска декларација (ЈЦИ) оверена од надлежне царинарнице; 

3. Фотокопија личне карте .

Захтев за рефундацију плаћеног ПДВ-а уз наведену документацију доставља се Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

По примљеном захтеву Министарство рада, запошљавања и социјалне политике припрема решење о рефундацији  средстава кориснику царинске олакшице.

Правни основ

Члан 192. тачка 11а Царинског закона («Службени гласник РС», бр 73/03 и 61/05).

Оригинални обрасциКоментари

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-

еАнкете