Министарство културе и информисања

Министарство културе и информисања обавља послове државне управе коjи се односе на: развоj и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање материjалне основе за делатности културе; развоj и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизаjна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медиjа; заштиту непокретног, покретног и нематериjалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине и фондациjе; систем jавног информисања; праћење спровођења закона у области jавног информисања; праћење рада jавних предузећа и установа у области jавног информисања; праћење делатности страних информативних установа, страних средстава jавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србиjи; информисање националних мањина; регистрациjу страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на jезику и писму припадника српског народа у региону; оснивање и развоj културно-информативних центара у иностранству; стварање услова за приступ и реализациjу проjеката коjи се финансираjу из средстава претприступних фондова ЕУ, донациjа и других облика развоjне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.

Процедура за утврђивање непокретних културних добара и брисање из регистра


Назив услуге

Процедура за утврђивање непокретних културних добара и брисање из регистра

Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања

Опис

Предлог за утврђивање непокретних културних добара, односно њихово разврставање, Републички завод за заштиту споменика културе упућује Министарству надлежном за послове културе ради просеђивања Влади,  које  обавезно исти шаље Министарству финансија и Републичком секретаријату за законодавство, ради давања мишљења. За брисање из Регистра примењује се исти поступак.

У циљу утврђивања коначног предлога одлука о утврђивању/разврставању непокретних културних добара, образована је решењем Министарства културе број 119-01-7/2011-03 од 19. јануара 2011. године,  Комисија за валоризацију предлога одлука о утврђивању непокретних културних добара, састављена од еминентних стручњака из различитих области. Задатак Комисије је да врши валоризацију предлога одлука о утврђивању непокретних културних добара, предлога одлука о брисању из Регистра непокретних културних добара и предлога ревизије (измене и допуне) одлука о утврђивању непокретних културних добара.

Где и како

Министарство културе и информисања, Влајковићева 3

Контакт особа: Драгана Игњатовић
Телефон: 3398 423

Електронска пошта: Контакт

Правни основ

Закон о културним добрима („Службени гласник РС“број 71/94).Коментари

Министарство културе и информисања

http://www.kultura.gov.rs

Влаjковићева 3

011 3398 172

-