Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Регистрација издавалаца временског жига

Орган задужен за спровођење

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

Опис

Министарство надлежно за информационо друштво врши проверу испуњености услова за регистрацију издаваоца временског жига у поступку разматрања захтева издаваоца временског жига за упис која обухвата:

•  проверу Политике издавања временског жига и Интерних правила рада издаваоца временског жига и њихове усклађености са Законом и овим правилником;

•  проверу оперативног рада издаваоца временског жига;

•  проверу испуњености техничких и безбедносних услова за компоненте које користи издавалац временског жига за издавање временског жига.

Регистар издавалаца временског жига се води у папирном облику као Књига издавалаца временског жига и у електронском облику као Електронски регистар издавалаца временског жига.

Министарство доноси решења о упису у Регистар, уколико је поднет уредан захтев са приложеном документацијом и уколико подносилац испуњава услове прописане Правилником о издавању временског жига.

Упис издавалаца временског жига у Књигу издавалаца временског жига и у Електронски регистар, Министарство врши на дан доношења решења о упису у Регистар. Електронски регистар јавно је доступан на Интернет страни Министарства. Електронски регистар потписује се квалификованим електронским потписом овлашћеног лица Министарства.

Где и како

На основу Правилника о издавању временског жига („Службени гласник РС"бр. 112/09) издавалац временског жига подноси захтев за упис у Регистар у писменом облику, непосредно или поштом, на Обрасцу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Документација која се прилаже уз Захтев подноси се у оригиналу или се прилаже копија оверена од стране надлежног органа.

Према члану 37. Правилника, захтев за промену података уписаних у Регистар подноси се у писменом облику, у року од 15 дана од дана настанка промене, на Обрасцу 2. који је у прилогу Правилника.

Правни основ

Закон о електронском документу („Службени гласник РС"бр. 51/09)
Правилника о издавању временског жига („Службени гласник РС"бр. 112/09)Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50

еАнкете