Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Евиденција сертификационих тела

Орган задужен за спровођење

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

Где и како

На основу Правилника о евиденцији сертификационих тела („Службени гласник РС" бр. 48/05, 82/05 и 116/05), сертификациона тела подносе Пријаву за упис у Евиденцију у писменом облику, непосредно или поштом, на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Пријава се може поднети и електронским путем, тако што подносилац уноси податке у образац из члана 4. став 1. овог правилника, који се објављује на Интернет страни Министарства, а документација која се прилаже уз пријаву доставља се у електронској форми на електронску адресу Министарства. Уз пријаву за упис у Евиденцију сертификационо тело прилаже следећу документацију:

• извод о упису правног лица у регистар;
• биланс стања и биланс успеха за последњу пословну годину;
• податке о бонитету;
• интерна правила рада;
• акт о унутрашњој организацији сертификационог тела;
• списак запослених, стручну спрему оспособљеност и радни статус запослених на пословима који се односе на услуге издавања сертификата.

Документација се подноси у оригиналу или се прилаже копија оверена од стране надлежног органа.

Сертификационо тело дужно је да пријаву поднесе одмах након почетка обављања услуга издавања електронских сертификата, саставни део Евиденције чини и документација на основу које се врши упис у Евиденцију и чува се у складу са прописима којима се уређује чување архивске грађе. Упис сертификационог тела у Евиденцију сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата и у Електронски регистар, Министарство врши на дан доношења решења о упису у Регистар.

На основу члана 10. Правилника, пријаву за упис промене/брисање из Евиденције подноси сертификационо телoна Oбрасцу 2. који је у прилогу Правилника

Пријава из става 1. овог члана подноси се на начин утврђен овим правилником за подношење пријаве.

Електронски регистар јавно је доступан на Интернет страни http://www.digitalnaagenda.gov.rs.Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50