Министарство правде

Уколико желите да извршите претрагу свих предмета према врсти и броју предмета, приступајући судији или имену странке, посетите ПОРТАЛ СУДОВА СРБИЈЕ на адреси http://www.portal.sud.rs

Притужбе на рад правосудних органа


Назив услуге

Притужбе на рад правосудних органа

Орган задужен за спровођење

Министарство правде и државне управе

Опис

Чланом 55. Закона о уређењу судова («Службени гласник РС» број 116/08 и 104/09) уређен је поступак по притужби из непосредне надлежности председника суда који је дужан да је размотри и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе у року од 15 дана од пријема притужбе.

Ако је притужба поднета преко министарства, вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се, истовремено министар, председник непосредно вишег суда и Високи савет судства.

Уколико председник суда не одговори у поменутом у року, подносилац притужбе се може обратити непосредно вишем суду, односно другом непосредно вишем правосудном органу.

Према одредби члана 54. истог закона, председник непосредно вишег суда овлашћен је да надзире судску управу нижег суда, као и да тражи од нижег суда обавештења о примени прописа, току поступка и да врши непосредан надзор над радом нижег суда.

У складу са чланом 70. Закона о уређењу судова, Министарство правде обавља послове из делокруга који чине правосудну управу.

Чланом 34. Закона о јавном тужилаштву («Службени гласник РС» бр. 116/08 и 104/09), јавни тужилац је носилац управе у јавном тужилаштву и одговоран је за правилан и благовремен рад јавног тужилаштва, у складу са законом и Правилником о управи у јавним тужилаштвима («Службени гласник РС» бр. 110/09). Правилником је прописано да свако ко има оправдан интерес и обратио се јавном тужилаштву за поступање у стварима за које је надлежно јавно тужилаштво, има право на подношење представке или притужбе на рад јавног тужилаштва и да о одлуци по представци и притужби буде обавештен (чл. 72. и 73. правилника).

Јавни тужилац је дужан да обавести подносиоца представке или притужбе о предузетим мерама у року од 30 дана од дана пријема притужбе, односно представке.

Представка или притужба на рад заменика јавног тужиоца или запосленог, подноси се јавном тужиоцу, а на рад јавног тужиоца непосредно вишем јавном тужиоцу.

Министарство правде у смислу члана 40. Закона о јавном тужилаштву, врши надзор над применом Правилника о управи у јавним тужилаштвима

Где и како

У секцији Оригинални обрасци преузмите образац пријаве, или на сајту Министарства правде, линк за преузимање обрасца пријаве .

Попуњена пријава предаје се лично (или поштом) на писарници Министарства правде, Немањина 22-26, Београд.

Правна подлога

Закон о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр.116/08 и 104/09)

Закон о јавном нтужилаштву ("Службени гласник РС", бр.116/08 и 104/09)

Правилник о управи у јавним тужилаштвима ("Службени гласник РС", бр. 110/09) Коментари

Министарство правде

http://www.mpravde.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 7858 - 000

-

еАнкете