Управа за заједничке послове републичких органа

Управа обавља стручне, техничке и друге заједничке послове за потребе Владе, министарстава, посебних организација и других државних органа у скаду са законом (даље: републички органи).


Назив услуге

Услуга регистрације и паркирања домена под доменима „gov.rs“, „упр.срб“, „sud.rs“ и „jt.rs“

Орган задужен за спровођење

Управа за заједничке послове републичких органа

Опис

Услуга регистрације и паркирања домена под доменима „gov.rs“, „упр.срб“ је омогућена органима државне управе, а под доменима „sud.rs“ и „jt.rs“ правосудним органима и тужилаштвима, респективно. Ова услуга се врши на званичан захтев датог органа.
У Управи за зајдничке послове републичких органа води се евиденција регистрованих домена.

Где и како

1. За регистрацију домена за државне органе потребно је упутити:

a) Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица
b) Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде:
c) Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о образовању) којим се доказује да регистрант има  право на домен gov.rs

2. За регистрацију домена за правосудне органе и тужилаштва потребно је упутити:
a) Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица
b) Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде:Управа за заједничке послове републичких органа

http://www.uzzpro.gov.rs

Немањина 22-26

+381 11 / 361-66-15

+381 11 / 361-66-15

еАнкете