Општина Ковачица

Уверење о држављанству
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о држављанству

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНА  КОВАЧИЦА
ОПШТИНСКА  УПРАВА  КОВАЧИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Уверење о држављанству је потврда којом лице доказује да је држављанин Републике Србије. Уверење се издаје на захтев странке.

Где и како

Странка на шалтеру Услужног центра општинске управе Ковачица (приземље) подноси захтев за издавање уверења о држављанству, након чега он улази у процес обраде.

 Уз уредно попуњен захтев неопходно је приложити и доказ о уплаћеној Републичкој административној такси у износу од 400,00 динара док накнада за рад општинске управе Ковачица износи 100,00 динара.

НАПОМЕНА:

Лица која су рођена пре 1973. године уверења о држављанству могу извадити по месту рођења оца, лица рођена у периоду од 1973. до 1980. године уверења могу извадити по месту пребивалишта оца у тренутку њиховог рођења, а лица рођена после 1980. године уверења о држављанству могу извадити по месту рођења.

Лица која су стекла држављанство Републике Србије решењем Савезног министарства унутрашњих послова у периоду од 1997. до 2003. године, и на основу тога уписана у матичну књигу југословенских држављана, која се води у овом Министарству, захтев за издавање извода из МКЈД подносе надлежној полицијској станици по месту пребивалишта односно боравишта лично или преко овлашћеног пуномоћника, а уколико лице борави у иностранству захтев се подноси дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Лицима која су примљена у држављанство Р Србије решењем овог Министарства, а по основу одредби Закона о држављанству Р Србије (“Службени гласник РС” 135/04 и 90/07), чињеница стицања држављанства Р Србије уписује се у матичне књиге надлежних општина, које су овлашћене и за издавање уверења о држављанству Р Србије.

Детаљније информације можете добити на телефон 013/661-122 локал 220 (или 120).

Правна подлога

Закон о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" број 135/2004. од 21.12.2004. године)

Закон о изменама и допунама закона о држављанству ("Службени гласник РС" број 90/2007. од 24.09.2007. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Ковачица

www.kovacica.org

Маршала Тита 50

013/661-122

013/661-047

еАнкете