Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Испекцијски надзор у области рада, безбедности и здравља на раду и радних односа


Назив услуге

Инспекцијски надзор у области рада, безбедности и здравља на раду и радних односа

Орган задужен за спровођење

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Инспекторат за рад – организација и надлежност

            Инспекторат за рад је орган управе у саставу Министарства рада и социјалне политике, којим руководи директор.  Инспекторат за рад има укупно 28 одвојених јединица – одељења и одсека инспекције рада која се налазе у управним окрузима и граду Београду и два одељења инспекције рада у седишту Инспектората.   

             Инспекторат за рад обавља послове  инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду и радних односа над применом Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о забрани пушења у затвореним просторијама, Закона о приватним предузетницима, Закона о привредним друштвима  у делу који се односи на безбедност и здравље на раду, Закона о штрајку, Општег колективног уговора, колективних уговора (посебних и појединачних), општих акта и уговора о раду  којима се уређују права обавезе и одговорности запослених у организацијама, правним лицима и другим облицима организовања као и установама.

Како можете да се обратите инспекцији рада за помоћ или савет

Уколико желите да се обратите инспектору рада за помоћ или савет,  можете то да учините одласком у  канцеларије одељења/одсека инспекције рада у управним окрузима или Граду Београду, путем телефона или е-maila.

Севернобачки округ
- Суботица -   Трг Лазара Нешића 1, IV спрат, 024/ 552-398 subotica.ir@minrzs.gov.rs

Средњебанатски округ
- Зрењанин - Трг слободе 10, приземље, 023/ 534-714 zrenjanin.ir@minrzs.gov.rs

Севернобанатски округ
- Кикинда - Трг српских добровољаца 12, I спрат, 023/ 21-030 kikinda.ir@minrzs.gov.rs

Јужнобанатски округ
- Панчево - Трг краља Петра I 2 – 4, IV спрат, 013/ 344-378 pancevo.ir@minrzs.gov.rs

Западнобачки округ
- Сомбор - Трг Цара Уроша 1, I спрат, 025/ 22-367 sombor.ir@minrzs.gov.rs

Сремски округ
- Сремска Митровица Светог Димитрија 8, II спрат, 022/ 554-799 sr.mitrovica.ir@minrzs.gov.rs

Мачвански округ
- Шабац - Цара Душана 1/3, III спрат, 015/ 342-245 sabac.ir@minrzs.gov.rs

Колубарски округ
- Ваљево - Карађорђева 31, I спрат, 014/ 227-955 valjevo.ir@minrzs.gov.rs

Подунавски округ
- Смедерево - Трг републике 5, I, II и III спрат, 026/ 224-211 smederevo.ir@minrzs.gov.rs

Браничевски округ
- Пожаревац - Дринска 2, I спрат, 012/ 225-741, pozarevac.ir@minrzs.gov.rs

Шумадијски округ
- Крагујевац - Саве Ковачевића 7, сутерен, I и II спрат, 034/ 336-245, kragujevac.ir@minrzs.gov.rs

Поморавски округ
- Јагодина - Књегиње Милица 80а, II спрат, 035/ 234-481, jagodina.ir@minrzs.gov.rs

Борски округ
- Бор - Бор, Моше Пијаде 19, II спрат, 019/ 544-041, bor.ir@minrzs.gov.rs

Зајечарски округ
- Зајечар - Генерала Гамбете 44, III спрат, 030/ 458-065, zajecar.ir@minrzs.gov.rs

Златиборски округ
- Ужице - Димитрија Туцовића 52, I и II спрат, 031/ 513-949, uzice.ir@minrzs.gov.rs

Моравички округ
- Чачак - Жупана Страцимира 2, I спрат, 031/ 510-193, cacak.ir@minrzs.gov.rs

Рашки округ
- Краљево - Трг Јована Сарића 3 , III спрат, 036/ 331-422, kraljevo.ir@minrzs.gov.rs

Расински округ
- Крушевац - Балканска 63, II спрат, 037/ 440-478, kragujevac.ir@minrzs.gov.rs

Нишавски округ
- Ниш - Страхињића бана бб, II спрат, 018/ 523-256, nis.ir@minrzs.gov.rs

Топлички округ
- Прокупље - Цара Лазара 49, приземље, 027/ 324-316, prokuplje.ir@minrzs.gov.rs

Пиротски округ
- Пирот - Српских владара 83, I спрат, 010/ 313-463, pirot.ir@minrzs.gov.rs

Јабланички округ
- Лесковац - Пана Ђукића 9 – 11, приземље, 016/ 21-41-81, leskovac.ir@minrzs.gov.rs

Пчињски округ
- Врање - Пети конгрес 1, I спрат, 017/ 413-845, vranje.ir@minrzs.gov.rs

Косовска Митровица -  Улица ослобођења - зграда ватрогасног дома -, 028/ 422-845

Београд 1 - Омладинских бригада 1, 011/31-31-407, beograd1.ir@minrzs.gov.rs

Београд 2 - 27.марта 43-45, 011/2753-689, beograd2.ir@minrzs.gov.rs

Београд3 - 27.марта 43-45, 011/330-95-21, beograd3.ir@minrzs.gov.rs

 Коментари

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-

еАнкете