Град Вршац

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРШЦА Градска управа се образује за вршење управних послова у оквиру права и дужности Града, стручних послова за потребе Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа. Одлуку о организацији Градске управе доноси Скупштина Града. Градском управом руководи начелник Градске управе. Начелника поставља и разрешава Градско веће на основу јавног огласа на период од 5 година. Начелник Градске управе је Јован Кнежевић, дипл. правник (са положеним правосудним испитом). Постављен је 2013. године. Телефон и и-мејл адреса: начелник Градске управе 013/ 800 578 e-mail: jknezevic@vrsac.org.rs факс: 013/ 800 518 Организација Градске управе Града Вршца заснива се на одељењима, као основним унутрашњим организационим јединицама, одсецима унутар одељења и службама. Руководиоце организационих јединица распоређује начелник Градске управе. Одељење се образује за обављање сродних и међусобно повезаних нормативно-правних, студијско-аналитичких, управних, управно-надзорних, финансијско-материјалних, информатичко-документационих, стручно-оперативних и административних послова. Одсеци се образују унутар одељења сходно ужој повезаности групе послова. Службе, као посебне организационе јединице, образују се за обављање заједничких послова. У надлежност Градске управе спадају селедећи послови: 1. припрема нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће, 2. извршавање одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, 3. решавање у управном поступку у првом степену о правима и обавезама грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима, 4. управни надзор над извршавањем прописа и других аката, 5. извршавање законских и других прописа чије је извршавање поверено Граду, 6. стручни и други послови које утврди Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће, 7. достављање најмање једном годишње извештаја о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова Скупштини Града, Градоначелнику, Градском већу, као и други послови.


Град Вршац

www.vrsac.org.rs

Трг победе 1

013800 500

013830 164

еАнкете