Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут" је основан за ниво републике и представља експертску институцију за јавно здравље која даје савет, подршку и смернице за Владу Републике Србије и све заводе за јавно здравље и спроводи независна истраживања о проблемима јавног здравља у Србији. Делатност Института је дефинисана Законом о здравственој заштити који под јавним здрављем подразумева остваривање јавног интереса стварањем услова за очување здравља становништва путем организованих свеобухватних активности друштва усмерених на очување физичког и психичког здравља, односно очување животне средине, као и спречавање настанка фактора ризика за настанак болести и повреда, који се остварује применом здравствених технологија и мерама намењених промоцији здравља, превенцији болести и побољшању квалитета живота. У том смислу, основне области делатности Института су: анализа, планирање и организација здравствене заштите, информатика са биостатистиком, промоција здравља, контрола и превенција болести, хигијена и хумана екологија и микробилогија. Главни задаци Института су: 1. здравствена анализа и планирање које укључује праћење здравља и извештавање о здрављу, планирање здравствених услуга, анализу здравствених ризика у заједници и подршку унапређењу квалитета здравствене заштите; 2. прикупљање података о здрављу и коришћењу здравствене заштите из надлежности националне статистике, одржавање база података о ресурсима система здравствене заштите, обезбеђивање података из популационих истраживања и обезбеђивање здравствених информација за делотворно извештавање о здрављу намењено државним органима и јавности; 3. промоција здравља у заједници, васпитање за здравље и бригу о здрављу осетљивих популационих група и група са посебним потребама; 4. контрола и превенција заразних и незаразних болести и одржавање и унапређење спремности у ванредним ситуацијама; 5. праћење ризика животне средине по здравље становника, контролу здравствене исправности животних намирница, контролу здравствене исправности воде, санитарни надзор и контролу хигијенских стандарда; 6. микробиологија јавног здравља и клиничка микробиологија.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"

http://www.batut.org.rs

Др Суботића 5

+381 11 / 268-45-66

+381 11 / 268-57-35

еАнкете