Агенција за приватизацију

Агенција за приватизацију послује у складу са прописима о јавним службама. Агенција има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и статутом. У складу са законом, Агенција обавља делатност посредовања у продаји државног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације, као и послове: промоције приватизације; иницирања приватизације; спровођења приватизације; контроле поступка приватизације; продаје акција односно удела чији су законити имаоцџи Република Србија, Фонд за развој Републике Србије, акције које су пренете републичком фонду надлежном за пензијско и инвалидско осигурање запослених и акције или уделе после раскида уговора о продаји капитала односно имовине закљученог између Агенције и купца капитала. Поред наведеног, Агенција обавља и: послове у име и за рачун Акционарског фонда; послове стечајног управника, у складу са законом који уређује стечај; послове ликвидационог управника, у складу са законом којим се уређује приватизација; послове продаје непокретности у име и за рачун продавца; и друге послове у складу са законом.


Агенција за приватизацију

http://www.priv.rs

Теразије 23

+381 11 / 302-08-00

+381 11 / 302-08-28

еАнкете