Дирекција за водне путеве

Делокруг Дирекције утврђен је у чл. 16-18. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 73/10), у оквиру кога обавЉа стручне послове и послове државне управе који се односе на међународне и међудржавне пловне путеве. Стручни послови које обавља Дирекција односе се на: 1) техничко одржавање и развој међународних и међудржавних водних путева и објекте безбедности пловидбе на њима; 2) праћење, анализу и обавештавање о стању пловности међународних и међудржавних водних путева 3) израду техничке документације из области међународних и међудржавних водних путева 4) успостављање, одржавање и развој Речних информационих сервиса (РИС) 5) одржавање и обележавање зимовника отворених за зимовање страних и домаћих бродова и сидришта на међународним и међудржавним водним путевима 6) доноси сигурносни план 7) друге послове одређене законом. У оквиру своје надлежности Дирекција обавља следеће управне послове: 1) даје услове и сагласности пре почетка израде техничке документације за издавање одобрења за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију преводница, пловних канала и других хидротехничких објеката, за постављање каблова и цевовода, као и за изградњу других објеката од утицаја на безбедност пловидбе на међународним и међудржавним водним путевима, потребно је, поред сагласности и мишљења надлежних државних органа прописаних прописима којима се уређује планирање и изградња и прописима којима се уређују воде, прибавити наутичке услове које издаје лучка капетанија и услове који се односе на водне путеве које издаје Дирекција. Након издатих услова идаје се сагласност којом се утврђује да је техничка документација урађена у складу са условима које је издала Дирекција. Дирекција је надлежна за давање мишљења које 18 претходи одобрењу које министар издаје за отварање скелског прелаза ради транспортног повезивања суседних обала. 2) даје сагласност на постављање пловила на међународним и међудржавним водним путевима 3) води евиденцију издатих аката који се односе на услове, сагласности и мишљења Издавање услова, мишљења и сагласности врши се у управном поступку. Другостепени орган за акте које у првом степену доноси Дирекција је Министарство за инфраструктуру. Надзор над радом Дирекције врши Министарство инфраструктуре. Поред горе наведених послова Дирекција може обављати и следеће послове: стручне послове везане за израду пројектне документације, обележавање препрека и објеката на водном путу, извођење хидротехничких снимања и хидротехничких радова на водним путевима за комерцијалне потребе корисника. Корисници плаћају накнаду за ове послове које за њихове потребе обавља Дирекција а висину накнаде утврђује Дирекција својим актима на које сагласност даје Министарство инфраструктуре. У областима из утврђеног делокруга, Дирекција обавља послове државне управе у складу са чл. 12-21. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/05 и 101/07).

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Дирекција за водне путеве

http://www.plovput.rs/

Француска 9

011 30 29 800

011 30 29 808

еАнкете