Мачвански управни округ

Мачвански управни округ је од 01.12.2005.године правно лице.Начин организовања и вршења послова, као и руковођења законом утврђеним пословима одређени су Уредбом о управним окрузима, чл.38-42 Закона о државној управи, и чланом 1. Уредбе о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта, којим су регулисани послови државне управе које Управни округ, министарства и посебне организације обављају ван њиховог седишта. У управном округу органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да врше један или више следећих послова државне управе: - да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, - да врше надзор над радом имаоца јавних овлашћења и - да врше инспекцијски надзор. Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више послова државне управе образује актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места своју окружну подручну јединицу.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Мачвански управни округ

-

Господар Јевремова 6/3

015/341-196

-

еАнкете